Meer details

x € 1.000

Omschrijving

Rekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Baten

Participatie

6183

Participatie Cultuur

100

0

0

0

0

0

6186

Participatie Media

0

0

0

0

0

0

Totaal baten

100

0

0

0

0

0

Lasten

Participatie

6183

Participatie Cultuur

5.131

5.630

5.522

5.522

5.522

5.522

6186

Participatie Media

725

729

721

721

721

721

Totaal lasten

5.856

6.359

6.244

6.244

6.244

6.244

Saldo baten en lasten

-5.756

-6.359

-6.244

-6.244

-6.244

-6.244

Mutaties reserves

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

0

0

0

0

0

0

Geraamd resultaat

-5.756

-6.359

-6.244

-6.244

-6.244

-6.244

Subsidies

x € 1.000

Subsidie-
doelstelling

Omschrijving Subsidiedoelstelling

Begroting
2020

Waarvan 'vaste'
verlening
met jaarsubsidies

Meerjarig verleend
t.l.v 2020

Cultuurparticipatie

Het bevorderen van betrokkenheid bij cultuur van een breed publiek

3.897

0

3547

Totaal prestatiedoelstelling  1.2.1Participatie

3.897

0

3.547

Totaal Subsidiedoestelling

3.897

0

3.547

Mogelijk is bovenstaand overzicht, wegens een eerdere onvolledige weergave, op 26 september 2019 aangepast.

ga terug