Openbare ruimte en groen

Inleiding

Algemene programmadoelstelling

In Utrecht willen we voor én met onze bewoners, de bezoekers van onze stad en bedrijven, een openbare ruimte die leefbaar, veilig, groen, duurzaam en aantrekkelijk is en bijdraagt aan gezond stedelijk leven. Wat wij nastreven is een buitenruimte die plaats biedt aan iedereen om te leven, om die te gebruiken en om van te genieten.

Elke inwoner en bezoeker van Utrecht gebruikt de openbare ruimte in de stad. Op weg naar school, werk of de sportclub rijden mensen over wegen, bruggen en langs kades en bomen. Even op een bankje genieten van de zon, een avondwandeling maken in het Máximapark of een boottocht over de singel. Dat gebeurt allemaal in de openbare ruimte. Het is dan ook belangrijk dat we de openbare ruimte goed beheren en onderhouden, zodat de kwaliteit van de openbare ruimt op peil blijft, zeker met de groei van het aantal inwoners. Dat betekent onder meer dat de openbare ruimte veilig moet zijn, zodat iedereen die kan gebruiken zonder risico. En onze kapitaalgoederen in de openbare ruimte moeten gebruikt kunnen worden, waarvoor ze bedoeld zijn: een brug die open en dicht kan voor het verkeer op de weg en het water. Het is belangrijk om onze kapitaalgoederen op het juiste moment te onderhouden of vervangen. Daarom willen we een goed beeld hebben van de staat van het onderhoud en stellen we prioriteiten. Bij groot onderhoud kijken we of we het kunnen combineren met projecten van andere programma’s, vergroenen, verduurzamen en inspelen op klimaatverandering. Dat speelt ook een grote rol bij het veilig en zonder risico’s voor de volksgezondheid of milieu, inzamelen en verwerken van het afval-, hemel - en grondwater.
We willen ook dat de openbare ruimte groen is en uitnodigt tot ontmoeten. Mensen willen graag in een schoon park picknicken en een wandeling kunnen maken door een groene omgeving. Bovendien bezit het groen nog veel meer eigenschappen die bijdragen aan een gezond stedelijk leven. Zo zorgt een parkje ook voor waterberging en verkoeling en biedt het ruimte aan dierenleven. Daarom zorgen we ervoor dat de buitenruimte schoon is en het groen onderhouden. We dringen het zwerfafval verder terug, zodat de bewonerstevredenheid hierover de komende jaren stijgt. Een extern bureau laten we regelmatig beoordelen of we de normen op het gebied van schoon en groen halen. Betrokkenheid van bewoners, ondernemers en bezoekers is hierbij onmisbaar. We spannen ons in om de betrokkenheid van deze groepen verder te vergroten.

Onze inwoners en bedrijven leveren een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid van onze openbare ruimte door middel van zelfbeheer. Ook kan iedereen door meldingen via internet of het Klant Contact Center aangeven als iets niet goed werkt in de openbare ruimte; van een kapot licht tot een losliggende stoeptegel. Een van onze medewerkers pakt dit dan op.

Met het Nieuwe Inzamelen willen we door bronscheiding, meer grondstoffen gescheiden inzamelen en hergebruiken. Hierdoor ontstaat minder restafval. We stimuleren we Utrechters om het afval op de juiste wijze aan te bieden, zodat het niet naast de container belandt of elders in de openbare ruimte. Met een opt-in systeem voor ongeadresseerd drukwerk dragen we bij aan het voorkomen van afval.

We werken aan gezond stedelijk leven in onze stad. We ontwikkelen de stad vanuit het principe “onverhard, tenzij… “. Bij het aanleggen en verbeteren van groen geven we prioriteit aan de ontwikkeling van groen in de groenarme buurten en aan groen dat bijdraagt aan gezondheid en klimaatadaptatie. Dit doen we bijvoorbeeld bij de aanleg en verbetering van groenblauwe verbindingen.

Investeren in Groen doen we niet alleen. Zo creëren we samen met inwoners en bedrijven zogenaamde groene ommetjes, planten we extra bomen en leggen we nog twee Tiny Forests aan. We bieden ruimte en ondersteuning aan inwoners en bedrijven die samen openbare stadstuinen en andere groene plekken zelf willen beheren.

Om de stad weerbaar te maken tegen klimaatveranderingen zetten we Groen in. Groen helpt om droogte, hitte en wateroverlast tegen te gaan. We willen voldoende koele plekken in de openbare ruimte creëren. Groen speelt  ook een grote rol bij het inzamelen en verwerken van  het afval-, hemel - en grondwater. Dit doen we veilig en zonder risico’s voor de volksgezondheid of milieu. Daarnaast streven we naar een water- en rioleringssysteem dat aantrekkelijk is voor bewoners en gebruikers en geschikt voor de functie waarvoor het bedoeld is, bestand is tegen extreem weer en het veranderende klimaat, zoals hevige neerslag en/of langdurige droogte en dat circulair is.
Een groot deel van het gemeentelijk oppervlak is niet in eigendom van de gemeente. Daarom stimuleren we  ook  andere eigenaren om maatregelen te nemen om verharding terug te dringen en hun eigen eigendom hemelwaterbestendig in te richten.

We willen van Utrecht een beweegvriendelijke stad met voldoende groen, water, verblijfs- en ontmoetingsplekken maken. Om de gebruiksdruk in de recreatiegebieden op te vangen investeren we extra in het beheer hiervan en bespreken we samen met regionale partners mogelijkheden  voor het vergroten van de mogelijkheden, zodat het areaal gelijke tred houdt met de groei van de stad en regio.

Verplichte BBV indicatoren

Om een eenduidig beeld te vormen over de beleidsresultaten van de gemeente en gemeenten onderling te kunnen vergelijken zijn er een aantal wettelijke verplichte indicatoren bij de programma’s opgenomen.

Dit programma heeft geen verplichte BBV indicatoren.

Lasten & baten

Lasten

€ 148.744

10,4 %

Baten

€ 95.508

7,0 %