Maatregelen sluitende begroting

Invulling incidentele besparing

Inleiding en samenvatting
Bij de Voorjaarsnota 2019 is aangegeven dat bij de Programmabegroting 2020 invulling wordt gegeven aan de incidentele taakstelling ‘verlaging intensivering coalitieakkoord ‘. Over de jaren heen
Onderstaand treft u deze invulling aan. De invulling heeft vooral betrekking op intensiveringen uit het coalitieakkoord. Voor een beperkt deel is ook invulling gevonden in andere reguliere begrotingsbudgetten waarop onderbesteding ontstaat. Voor het deel dat nu nog niet kan worden ingevuld van 1,082 miljoen euro is een beroep gedaan op de bij de Voorjaarsnota 2019 ingestelde voorziening van 1,373 miljoen euro.

Ten opzichte van het gepresenteerde bij de Voorjaarsnota 2019 ontstaat het volgende beeld.

x 1.000 euro

Omschrijving

2019

2020

2021

2022

2023

Verwachte invulling bij Voorjaarsnota 2019

2.100

2.400

1.200

100

1.200

Invulling bij programmabegroting 2020

2.522

1.238

1.100

990

1.150

Verschil

422

-1.162

-100

890

-50


Hierna wordt de concrete invulling gegeven.

x 1.000 euro

Programma

2019

2020

2021

2022

2023

    totaal

Duurzaamheid

250

0

0

0

250

500

Openbare ruimte en groen

188

13

0

0

0

201

Bereikbaarheid

300

1.100

1.100

850

900

4.250

Onderwijs

176

0

0

0

0

176

Veiligheid

8

0

0

0

0

8

Cultuur

300

0

0

0

0

300

Werk en Inkomen

200

0

0

0

0

200

Bedrijfsvoering

18

125

0

140

0

283

Algemene Middelen

1.082

0

0

0

0

1.082

Totaal

2.522

1.238

1.100

990

1.150

7.000

Programma Duurzaamheid

x 1.000 euro

Omschrijving

2019

2020

2021

2022

2023

Opschalen energietransitie

250

0

0

0

250

Totaal

250

0

0

0

250

Opschalen Energietransitie
De besparing van 0,250 miljoen leidt tot een latere realisatie van projecten binnen de opgave Energietransitie. De personele inzet en  gemeentelijke bijdrage op projecten als Healthy Urban Office, kantoren Label C ,energie omgevingswet en energie opslag zal in 2019 lager zijn. Tevens zal er 0,1 miljoen euro uit de programma reserve Energie worden onttrokken om de verlaging op te vangen. De incidentele taakstelling in 2023 zal betekenen dat investeringen in dat jaar worden doorgeschoven naar 2024 of mogelijk kunnen worden opgevangen met de middelen uit het klimaatakkoord die voor gemeenten beschikbaar zullen komen.

Programma Openbare Ruimte en Groen

x 1.000 euro

Omschrijving

2019

2020

2021

2022

2023

Meer groene en blauwe verbindingen

175

0

0

0

0

Stapsgewijze invoering van stil asfalt

13

13

0

0

0

Totaal

188

13

0

0

0

Meer groene en blauwe verbindingen
Het programma is gevuld met investeringen . De groenblauwe verbindingen rondom de Johan Wagenaarkade zal worden doorgeschoven naar 2020 In het MGP (Meerjaren Groen Programma) 2020 zal deze opnieuw worden begroot.

Stapsgewijze invulling van stil asfalt
Er wordt een beperkte incidentele onderbesteding op dit structurele budget verwacht.

Programma Bereikbaarheid

x 1.000 euro

Omschrijving

2019

2020

2021

2022

2023

Aanpak Luchtkwaliteit

300

0

0

0

0

Doorgaande fietsroutes

0

0

0

0

600

Uitvoeren visie Amsterdamsestraatweg en Kanaalstraat

0

1.100

1.100

850

300

Totaal

300

1.100

1.100

850

900

Aanpak Luchtkwaliteit
Het plan van aanpak luchtkwaliteit dat in het najaar 2019 aan de raad wordt voorgelegd bevat investeringen en structurele kosten. Door deze eenmalige vermindering van het beschikbare budget ontstaat er een kleine wijziging in de fasering van de realisatie van de investeringen vanaf 2019.

Doorgaande fietsroutes en SRSRSB (slimme routes, slim regelen, slim bestemmen)
Binnen het Meerjarenprogramma Bereikbaarheid (MPB) is structureel budget beschikbaar voor doorgaande fietsroutes en SRSRSB. Door deze eenmalige vermindering van dit structurele budget ontstaat er een structurele vertraging op de realisatie van de investeringen op deze doelstellingen vanaf het startjaar 2023.

Uitvoeren visie Amsterdamsestraatweg en Kanaalstraat
Op basis van de huidige uitvoeringsplanning is de verwachting dat de realisatie van deze twee investeringen naar achteren schuift zodat voor 2020 en 2021 het volledige bedrag van deze middelen vrijvalt en voor de jaren 2022 en 2023 een gedeelte.

Programma Onderwijs

x 1.000 euro

Omschrijving

2019

2020

2021

2022

2023

Utrechtse Onderwijsagenda

163

0

0

0

0

Verbeteren en uitbreiden maatschappelijke stages

13

0

0

0

0

Totaal

176

0

0

0

0

Utrechtse Onderwijsagenda
Er ontstaat incidentele ruimte op deze doelstelling in 2019 omdat het onderdeel talentontwikkeling en regie nog in de aanloopfase zitten.

Verbeteren en uitbreiden Maatschappelijke stages
Er wordt een beperkte incidentele onderbesteding op dit structurele budget verwacht.

Programma Veiligheid

x 1.000 euro

Omschrijving

2019

2020

2021

2022

2023

Ketenregisseur voorkomen mensenhandel

8

0

0

0

0

Totaal

8

0

0

0

0

Ketenregisseur voorkomen mensenhandel
Vanwege het iets later dan voorzien in dienst treden van de ketenregisseur, wordt eenmalig een onderbesteding op dit structurele budget verwacht. Er wordt een beperkte incidentele onderbesteding op dit structurele budget verwacht.

Programma Cultuur

x 1.000 euro

Omschrijving

2019

2020

2021

2022

2023

Culturele Voorziening Leidsche Rijn

300

0

0

0

0

Totaal

300

0

0

0

0

Culturele Voorziening Leidsche Rijn
Er ontstaat incidentele onderbesteding op dit structurele budget omdat een deel van de programmering (Showman’s Fair, 150.000 euro) geen doorgang heeft gevonden en een deel van de programmering Berlijnplein nog niet is ingevuld (150.000 euro).

Programma Werk en Inkomen

x 1.000 euro

Omschrijving

2019

2020

2021

2022

2023

Armoederegeling

200

0

0

0

0

Totaal

200

0

0

0

0

Armoederegeling
Er ontstaat een incidentele onderbesteding op dit structurele budget omdat het beroep op deze open einde regeling minder (snel) toeneemt dan verwacht.

Programma Bedrijfsvoering

x 1.000 euro

Omschrijving

2019

2020

2021

2022

2023

Budget data-opgave

18

0

0

0

0

Maximaliseren circulair inkopen

0

125

0

0

0

Uitbreiding BenW

0

0

0

140

0

Totaal

18

125

0

140

0

Budget data-opgave
Er wordt een beperkte incidentele onderbesteding op dit structurele budget verwacht.

Maximaliseren circulaire inkoop
Er ontstaat een onderbesteding op het structurele budget van 0,5 miljoen euro vanaf 2020 voor het maximaliseren van circulair inkopen in het jaar 2020 eenmalig van 0, 125miljoen euro. De transitie inkoop wordt steeds verder vorm gegeven en geïmplementeerd. de concrete acties zullen naar verwachting in de loop van het jaar 2020 in gang worden gezet waardoor de verwachting is dat er eenmalig een voordeel ontstaat.

Uitbreiding BenW
De uitbreiding is voor 4 volle jaren kalenderjaren incidenteel verhoogd in de Voorjaarsnota 2018 op basis van het coalitieakkoord. Voor het jaar 2023 is deze verhoging niet het gehele jaar nodig in verband met het aantreden in de loop van 2022 van een nieuw college.

Programma Algemene Middelen

x 1.000 euro

Omschrijving

2019

2020

2021

2022

2023

Inzetten van de voorziening uit de Voorjaarsnota 2019

1.082

0

0

0

0

Totaal

1.082

0

0

0

0

Inzetten van de voorziening uit de Voorjaarsnota 2019
De invulling van de 7 miljoen euro incidentele taakstelling kunnen we op dit moment voor 5,918 miljoen euro al concreet invullen. In de komende jaren zullen vermoedelijk nieuwe voordelen optreden ten gevolge van een ander tempo van realisatie van intensiveringen. Wij laten echter het restant nog in te vullen taakstelling nu niet als een stelpost staan, maar verwerken dit overeenkomstig de bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2019 ingediende en door het college overgenomen Amendement (A33), “Duidelijkheid over Programmabegroting 2019”. In dit Amendement is het beslispunt toegevoegd aan het raadsvoorstel Voorjaarsnota 2019 en Eerste Bestuurs-rapportage 2019: 

De financiële ruimte van 1,373 miljoen euro die blijkt uit het totaalbeeld in te zetten voor het invullen van de financiële opgave van 2,1 miljoen euro in 2019 die in de voorjaarsnota gedekt wordt uit de incidentele verlaging van de ambities uit het coalitieakkoord.

Bij de invulling van deze taakstelling van 7 miljoen euro is het restant nog 1,082 miljoen euro. Dat wordt nu onttrokken aan deze voorziening. Hiermee is uitvoering gegeven aan het amendement.