Volksgezondheid

Inleiding

Algemene programmadoelstelling

Vergroten van gezondheidswinst zodat het mogelijk is dat iedereen in Utrecht gezond kan leven.

Gezondheid is van grote waarde. Voor mensen persoonlijk en voor de stad als geheel. Utrecht groeit en dat willen we doen op een manier waarbij gezond leven voor iedereen mogelijk is. We zien gezondheid als het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren op het gebied van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van je leven. We zien het bereiken van gezondheidswinst als een belangrijke opgave die vraagt om een gezamenlijke inspanning van iedereen in de stad. Hierbij zetten we vooral in op de onderliggende factoren van ongezond gedrag. Er zijn verschillen in gezondheid tussen mensen en verschillen tussen wijken en subwijken, we hebben vooral aandacht voor de plekken waar deze verschillen het grootst zijn. Hoe we omgaan met de bijbehorende kansen en uitdagingen hebben we beschreven in het nieuwe Volksgezondheidsbeleid Utrecht 2019-2022: Gezondheid voor Iedereen . In deze programmabegroting laten we zien hoe het programma Volksgezondheid het komende jaar daaraan bijdraagt, waarbij we drie uitgangspunten hanteren:

  1. We benaderen gezondheid breed en positief.
  2. We zetten in op kansengelijkheid.
  3. Iedereen levert een bijdrage.

Vooruitlopend op de besluitvorming van de nieuwe nota Volksgezondheid 2019-2022 hanteren we in deze programmabegroting de structuur van deze nota.

Verplichte BBV indicatoren

Om een eenduidig beeld te vormen over de beleidsresultaten van de gemeente en gemeenten onderling te kunnen vergelijken zijn er een aantal wettelijke verplichte indicatoren bij de programma’s opgenomen.

Dit programma heeft geen verplichte BBV Indicatoren.

Lasten & baten

Lasten

€ 25.514

1,8 %

Baten

€ 1.914

0,1 %