Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen

Inleiding

Algemene programmadoelstelling

Iedereen moet mee kunnen doen op de continu veranderende en groeiende arbeidsmarkt in Utrecht. In de opgave Werk voor Iedereen leggen we daarom vanuit Onderwijs, Ruimte, Werk en Inkomen en Volksgezondheid actief koppelingen tussen onderwijs en arbeidsmarkt en sturen we op het creëren van een gezond vestigingsklimaat en banen voor de toekomst. Werk voor iedereen zet gericht en duurzaam in op vier marktgroepen: Bouw en energietransitie, Gezondheid, ICT en digitale vaardigheden en Onderwijs. Werk dat belangrijk is voor de Utrechtse economie waar ook de komende jaren een tekort aan personeel is. We zetten samen met het onderwijs en de werkgevers in op het stimuleren van een leven lang ontwikkelen. Ons doel is de vernieuwing van opleidingen en de aansluiting van opleiding en arbeidsmarkt, stages en omscholing.

Inzet is om de banengroei in de stad en regio mee te laten groeien met de beroepsbevolking en de competenties en vaardigheden van de beroepsbevolking blijvend beter laten aansluiten op het werk van de toekomst. Wij vragen de werkgevers en onderwijsinstellingen in Utrecht zich ook in te zetten en mee te investeren.
De huidige conjunctuur biedt mogelijkheden om kansen te creëren, partners te mobiliseren en samen te investeren. Vanuit de opgave Werk voor Iedereen werken we met werkgevers en opleiders aan toekomstbestendige werkgelegenheid en competentieontwikkeling. In 2019 zijn de eerste deals gesloten met werkgevers, opleiders en overige stakeholders om de mismatch in de marktgroepen Gezondheidszorg, Onderwijs, Bouw en Energietransitie, ICT en digitale dienstverlening; in 2020 bouwen we dit aantal verder uit.

We willen in stad en regio de groei die op ons afkomt faciliteren. Dat vraagt onder andere om een goede regionale balans tussen woningbouw, groei van de beroepsbevolking en werkgelegenheid. We werken, samen met de regio, aan een gezond vestigings- en investeringsklimaat. In het kader van het regionale Ruimtelijk Economische Perspectief en daaraan gekoppelde programmering in de U10 wordt onderzoek gedaan naar de huidige en toekomstige werklocaties. Binnen de Economic Board Utrecht zetten we samen met onze partners (overheid, bedrijfsleven, onderwijs) in om de economische ontwikkeling te stimuleren. Door middel van een op te richten ROM (regionale ontwikkelingsmaatschappij) gaan we de investeringsmogelijkheden voor bedrijven stimuleren.

Verplichte BBV indicatoren

Om een eenduidig beeld te vormen over de beleidsresultaten van de gemeente en gemeenten onderling te kunnen vergelijken zijn er een aantal wettelijke verplichte indicatoren bij de programma’s opgenomen.

Indicator

Eenheid

Bron

2016

2017

2018

Functiemenging

%

LISA

62,3%

62,4%

63,4%

Bruto gemeentelijk product

Verhouding tussen verwacht en gemeten product

Atlas voor Gemeenten

47,8 (2013)

niet beschikbaar*

niet beschikbaar*

Vestigingen (van bedrijven)

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar

LISA

147,2

149,2%

146,8

* Deze cijfers worden niet meer meegenomen in de cijfers van de VNG.

De gegevens uit deze tabel komen van de website Cijfers per gemeente

Lasten & baten

Lasten

€ 12.259

0,9 %

Baten

€ 0

0,0 %