Veiligheid

Inleiding

Algemene programmadoelstelling

Een veilige stad voor iedereen.

Onze missie
In Utrecht werken we samen aan een stad waar mensen veilig zijn, veilig handelen en zich veilig voelen.

Ons doel
De positieve trends die wij nu in de veiligheid zien, houden we vast en we geven aandacht aan ontwikkelingen die daar aanleiding toe geven.

Uitgangspunten
Met elkaar werken we aan veiligheid. Dit zijn de uitgangspunten:

  • Veiligheid begint bij sociale samenhang. Als mensen elkaar kennen en elkaar willen helpen, dan voelt de stad veilig. Situaties die aandacht moeten hebben, worden ook sneller met elkaar gezien en aangepakt. Utrecht is een stad waar ruimte is voor iedereen.
  • Veiligheid maken we samen. Daarmee bedoelen we dat alle inwoners en partners in de stad hun verantwoordelijkheid nemen. We stimuleren inwoners en ondernemers om een bijdrage te leveren aan het veilig maken en houden van de stad. Initiatieven van inwoners en ondernemers die bijdragen aan de doelen van dit IVP worden ondersteund.
  • We werken vanuit de opgave en passend bij de situatie. We kiezen onze maatregelen op basis van goede analyses en werken op de juiste schaal (persoon, gezin, straat, buurt, wijk, stad, regio, land en web). We delen signalen met onze partners als de situatie daarom vraagt. Dat doen we binnen de grenzen van onze bevoegdheden en geldende regels. Wat we doen sluit aan bij de aard en de urgentie van problemen en daarbij heeft preventie de voorkeur. We zijn flexibel en spelen met onze doelstellingen en aanpak soepel in op ontwikkelingen en onverwachte gebeurtenissen.
  • We zijn vernieuwend in het gebruik van informatie en kennis. Utrecht heeft oog voor innovatie. We houden de ontwikkelingen op het gebied van (gedrags)wetenschap en technologie in de lokale veiligheidszorg goed in de gaten. We experimenteren en durven voorloper te zijn. We leren door het te doen. Daarbij handelen we zorgvuldig maar zonder koudwatervrees.
  • Veiligheid is meer dan cijfers. De veiligheid in de stad is niet alleen af te lezen aan cijfers. Dat geeft een te simpel beeld van de werkelijkheid. We willen de veiligheid daarom breder in beeld brengen. Dit klinkt door in onze manier van werken en in onze 'rijke verantwoording' van de aanpak.

Verplichte BBV indicatoren

Om een eenduidig beeld te vormen over de beleidsresultaten van de gemeente en gemeenten onderling te kunnen vergelijken zijn er een aantal wettelijke verplichte indicatoren bij de programma’s opgenomen.

Dit programma heeft geen verplichte BBV Indicatoren.

Lasten & baten

Lasten

€ 49.721

3,5 %

Baten

€ 645

0,0 %