Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Inleiding

Risicomanagement is het geheel aan activiteiten en maatregelen gericht op het expliciet en systematisch omgaan met en het beheersen van risico’s. Een risico is een onzekere gebeurtenis met (gewenste of ongewenste) gevolgen voor de gemeente. Deze gevolgen kunnen beleidsmatig en/of financieel zijn. Bij het weerstandsvermogen ligt de focus op de financiële gevolgen van risico’s. Het is een maatstaf voor de mate waarin de gemeente in staat is om de gevolgen van risico’s op te vangen zonder dat het beleid of de uitvoering daarvan in gevaar komt. Het weerstandsvermogen is afhankelijk van de beschikbare weerstandscapaciteit (hoeveel niet bestemde middelen zijn er beschikbaar) en de benodigde weerstandscapaciteit (hoeveel middelen zijn nodig om alle risico’s op te kunnen vangen). Aan de hand van deze grootheden bepalen wij het weerstandsvermogen.

Voordat we uitvoeriger ingaan op de beschikbare en benodigde weerstandscapaciteit presenteren we hieronder het weerstandsvermogen zoals berekend voor de begroting 2020:

Weerstandsvermogen =

Beschikbare weerstandscapaciteit

 =

66.967

=

1,05

Benodigde weerstandscapaciteit

63.845

Hieruit blijkt dat het weerstandsvermogen uitkomt op 1,05. Het verschil tussen de beschikbare en benodigde weerstandscapaciteit is afgerond 3,1 miljoen euro. Ten opzichte van de stand bij de verantwoording 2018 is de beschikbare weerstandscapaciteit gedaald met 1,1 miljoen euro en de benodigde weerstandscapaciteit is gedaald met 5,4 miljoen euro. Verderop in deze paragraaf worden deze mutaties nader toegelicht.