Taakvelden

x € 1.000

Taakveld

Baten

Lasten

Saldo van
baten en
lasten

Toevoeging
reserves

Onttrekking
reserves

Totaal

Bewoners en Bestuur

01 Bestuur

929

11.701

-10.772

0

0

-10.772

02 Burgerzaken

6.071

8.812

-2.741

0

0

-2.741

04 Overhead

0

6.030

-6.030

0

0

-6.030

064 Belastingen overig

156

150

6

0

0

6

54 Musea

68

3.059

-2.991

0

0

-2.991

57 Openb. groen & recreatie

0

218

-218

0

0

-218

61 Samenkr.& burgerparticip.

0

10.146

-10.146

0

0

-10.146

Stedelijke ontwikkeling

08 Overige baten en lasten

0

-9.489

9.489

0

0

9.489

32 Fysieke bedrijfsinfrastr.

16.931

535

16.396

0

0

16.396

55 Cultureel erfgoed

311

2.595

-2.284

0

40

-2.244

81 Ruimtelijke ordening

510

4.403

-3.894

0

0

-3.894

82 Grondexpl. niet bedr.ter.

97.898

98.092

-195

1.600

4.364

2.570

83 Wonen en bouwen

15.014

45.097

-30.083

7.325

25.219

-12.189

Duurzaamheid

74 Milieubeheer

3

16.070

-16.067

41

100

-16.008

Bereikbaarheid

063 Parkeerbelasting

37.047

9.250

27.797

0

53

27.850

08 Overige baten en lasten

0

-2.420

2.420

0

0

2.420

21 Verkeer en vervoer

104

14.420

-14.316

32.983

13.868

-33.430

22 Parkeren

8.432

18.355

-9.923

0

2.367

-7.556

25 Openbaar vervoer

3.837

13.870

-10.033

0

5.933

-4.100

74 Milieubeheer

295

6.657

-6.362

0

3.492

-2.870

Openbare ruimte en groen

12 Openb. orde en veiligheid

40

1.912

-1.872

0

0

-1.872

21 Verkeer en vervoer

8.599

59.252

-50.653

0

0

-50.653

23 Recreatieve havens

392

1.028

-636

0

0

-636

24 Econom. havens&waterwegen

626

246

380

0

3

383

33 Bedrijvenlok.&bedrijfsrg.

674

542

132

0

0

132

57 Openb. groen & recreatie

27

22.827

-22.800

0

0

-22.800

72 Riolering

38.768

28.861

9.906

0

0

9.906

73 Afval

45.347

32.241

13.106

0

0

13.106

75 Begraafpl. & crematoria

1.036

1.834

-799

0

0

-799

Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen

31 Economische ontwikkeling

0

11.613

-11.613

0

0

-11.613

65 Arbeidsparticipatie

0

645

-645

0

0

-645

Werk en Inkomen

63 Inkomensregelingen

144.072

185.154

-41.082

0

0

-41.082

64 Begeleide participatie

0

20.164

-20.164

0

0

-20.164

65 Arbeidsparticipatie

0

21.773

-21.773

0

0

-21.773

671 Maatwerkdienstverl. 18+

30

2.997

-2.967

0

0

-2.967

Onderwijs

42 Onderwijshuisvesting

1.559

40.418

-38.859

0

2.817

-36.043

43 Onderwijsbel.&leerlingzk.

19.182

43.394

-24.212

0

2

-24.210

53 Cultuurprs.,-prod.&-part.

0

3.036

-3.036

0

0

-3.036

56 Media

0

13.285

-13.285

0

0

-13.285

Ondersteuning op maat

61 Samenkr.& burgerparticip.

0

2.420

-2.420

0

0

-2.420

62 Wijkteams

0

43.567

-43.567

0

0

-43.567

66 Maatwerkvoorziening.(WMO)

0

6.319

-6.319

0

0

-6.319

671 Maatwerkdienstverl. 18+

1.659

40.349

-38.690

0

0

-38.690

672 Maatwerkdienstverl. 18-

0

51.831

-51.831

0

0

-51.831

681 Geëscaleerde zorg 18+

4.284

116.581

-112.297

0

0

-112.297

682 Geëscaleerde zorg 18-

0

11.167

-11.167

0

0

-11.167

Volksgezondheid

71 Volksgezondheid

1.914

25.514

-23.600

0

117

-23.483

Veiligheid

11 Crisisbeheers.& Brandweer

0

28.467

-28.467

0

0

-28.467

12 Openb. orde en veiligheid

645

21.254

-20.609

0

0

-20.609

Cultuur

53 Cultuurprs.,-prod.&-part.

2

40.912

-40.910

2

132

-40.780

54 Musea

0

8.734

-8.734

0

0

-8.734

56 Media

0

721

-721

0

0

-721

Samenleven en Sport

43 Onderwijsbel.&leerlingzk.

2.666

4.297

-1.631

0

0

-1.631

51 Sportbeleid en activering

0

6.887

-6.887

0

42

-6.845

52 Sportaccommodaties

10.528

32.764

-22.236

48

2.462

-19.822

61 Samenkr.& burgerparticip.

783

38.751

-37.968

0

16

-37.952

Utrechts Vastgoed

42 Onderwijshuisvesting

1.064

1.386

-322

0

0

-322

83 Wonen en bouwen

27.147

16.007

11.140

485

2.396

13.051

Algemene middelen

05 Treasury

1.776

-3.816

5.592

0

0

5.592

061 OZB woningen

36.182

4.234

31.949

0

0

31.949

062 OZB niet - woningen

63.683

1.012

62.671

0

0

62.671

064 Belastingen overig

1.386

283

1.103

0

0

1.103

07 Alg. uitkering &gem.fonds

752.923

0

752.923

0

0

752.923

08 Overige baten en lasten

0

26.103

-26.103

12.548

64.312

25.661

34 Economische promotie

3.240

0

3.240

0

0

3.240

Overhead

04 Overhead

3.868

170.616

-166.748

0

50

-166.698

08 Overige baten en lasten

0

-10.676

10.676

0

0

10.676

Totaal

1.361.704

1.434.457

-72.753

55.032

127.786

0

Lasten en baten, toevoegingen en onttrekkingen zijn opgenomen als positieve getallen.
In de saldokolommen betekent een positief getal (+) een voordeel en een negatief getal (-) een nadeel.

x € 1.000

Taakveld

Baten

Lasten

Saldo van
baten en
lasten

Toevoeging
reserves

Onttrekking
reserves

Totaal

Bestuur en ondersteuning

01 Bestuur

929

11.701

-10.772

0

0

-10.772

02 Burgerzaken

6.071

8.812

-2.741

0

0

-2.741

04 Overhead

3.868

176.646

-172.778

0

50

-172.728

05 Treasury

1.776

-3.816

5.592

0

0

5.592

061 OZB woningen

36.182

4.234

31.949

0

0

31.949

062 OZB niet - woningen

63.683

1.012

62.671

0

0

62.671

063 Parkeerbelasting

37.047

9.250

27.797

0

53

27.850

064 Belastingen overig

1.542

433

1.109

0

0

1.109

07 Alg. uitkering &gem.fonds

752.923

0

752.923

0

0

752.923

08 Overige baten en lasten

0

3.518

-3.518

12.548

64.312

48.246

Veiligheid

11 Crisisbeheers.& Brandweer

0

28.467

-28.467

0

0

-28.467

12 Openb. orde en veiligheid

685

23.166

-22.481

0

0

-22.481

Verkeer, vervoer en waterstaat

21 Verkeer en vervoer

8.703

73.672

-64.969

32.983

13.868

-84.083

22 Parkeren

8.432

18.355

-9.923

0

2.367

-7.556

23 Recreatieve havens

392

1.028

-636

0

0

-636

24 Econom. havens&waterwegen

626

246

380

0

3

383

25 Openbaar vervoer

3.837

13.870

-10.033

0

5.933

-4.100

Economie

31 Economische ontwikkeling

0

11.613

-11.613

0

0

-11.613

32 Fysieke bedrijfsinfrastr.

16.931

535

16.396

0

0

16.396

33 Bedrijvenlok.&bedrijfsrg.

674

542

132

0

0

132

34 Economische promotie

3.240

0

3.240

0

0

3.240

Onderwijs

42 Onderwijshuisvesting

2.623

41.805

-39.182

0

2.817

-36.365

43 Onderwijsbel.&leerlingzk.

21.848

47.691

-25.843

0

2

-25.841

Sport, cultuur en recreatie

51 Sportbeleid en activering

0

6.887

-6.887

0

42

-6.845

52 Sportaccommodaties

10.528

32.764

-22.236

48

2.462

-19.822

53 Cultuurprs.,-prod.&-part.

2

43.948

-43.946

2

132

-43.816

54 Musea

68

11.793

-11.725

0

0

-11.725

55 Cultureel erfgoed

311

2.595

-2.284

0

40

-2.244

56 Media

0

14.006

-14.006

0

0

-14.006

57 Openb. groen & recreatie

27

23.045

-23.018

0

0

-23.018

Sociaal domein

61 Samenkr.& burgerparticip.

783

51.318

-50.534

0

16

-50.518

62 Wijkteams

0

43.567

-43.567

0

0

-43.567

63 Inkomensregelingen

144.072

185.154

-41.082

0

0

-41.082

64 Begeleide participatie

0

20.164

-20.164

0

0

-20.164

65 Arbeidsparticipatie

0

22.418

-22.418

0

0

-22.418

66 Maatwerkvoorziening.(WMO)

0

6.319

-6.319

0

0

-6.319

671 Maatwerkdienstverl. 18+

1.689

43.346

-41.657

0

0

-41.657

672 Maatwerkdienstverl. 18-

0

51.831

-51.831

0

0

-51.831

681 Geëscaleerde zorg 18+

4.284

116.581

-112.297

0

0

-112.297

682 Geëscaleerde zorg 18-

0

11.167

-11.167

0

0

-11.167

Volksgezondheid en milieu

71 Volksgezondheid

1.914

25.514

-23.600

0

117

-23.483

72 Riolering

38.768

28.861

9.906

0

0

9.906

73 Afval

45.347

32.241

13.106

0

0

13.106

74 Milieubeheer

298

22.727

-22.429

41

3.592

-18.878

75 Begraafpl. & crematoria

1.036

1.834

-799

0

0

-799

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

81 Ruimtelijke ordening

510

4.403

-3.894

0

0

-3.894

82 Grondexpl. niet bedr.ter.

97.898

98.092

-195

1.600

4.364

2.570

83 Wonen en bouwen

42.161

61.104

-18.943

7.810

27.615

862

Totaal

1.361.704

1.434.457

-72.753

55.032

127.786

0

Lasten en baten, toevoegingen en onttrekkingen zijn opgenomen als positieve getallen.
In de saldokolommen betekent een positief getal (+) een voordeel en een negatief getal (-) een nadeel.