Duurzaamheid

Inleiding

Algemene programmadoelstelling

In het huidige coalitieakkoord Utrecht Ruimte voor iedereen 2018-2022 hebben wij gekozen voor een flinke opschaling van de energietransitie als bijdrage aan de nationale klimaatdoelstelling. Van 8.000 woningen aardgasvrij in Overvecht-Noord naar 40.000 woningen in 2030 in verschillende gebieden in de stad. Van 100% met fossiel gas gestookte stadsverwarming naar 100% duurzame voeding van de stadsverwarming in 2030 en van inzet op met name zonne-energie naar inzet op allerlei vormen van duurzame opwekking, zoals aardwarmte, restwarmte, zon en wind.

Deze ambities en doelstellingen vereisen forse inzet op stedelijk- en wijkniveau. We kunnen de doelstellingen alleen halen als alle sectoren in de samenleving meewerken. Denk aan de ontwikkelaars en bouwondernemingen in nieuwe en bestaande gebieden, maar ook aan partners in het bedrijfsleven en woningcorporaties. De transitie naar een aardgasvrije gemeente heeft een enorme impact op onze stad. We hebben nog lang niet alle consequenties van deze transitie in beeld. Uiterlijk in 2021 weten we voor de wijken die in 2030 van het aardgas af gaan wat de alternatieven zijn en maken we een doorkijk voor de andere wijken wanneer die van het aardgas af gaan. We willen dat de energietransitie voor iedereen haalbaar en betaalbaar is. Daarom maken we ons sterk bij het Rijk voor regelgeving die dit mogelijk maakt, voldoende landelijke middelen en stimuleren we de markt om met slimme en goedkopere oplossingen te komen.

Voor een gezond leefklimaat werken we in 2020 verder aan een hernieuwbare, circulaire, stad. We zetten ons in voor een duurzame leefomgeving. Daarbij zetten we voornamelijk in op de gebouwde omgeving het stimuleren van een goed vestigings- en investeringsklimaat voor circulaire bedrijven, het vergroten van circulaire inkoop door de gemeente en door het gebruik van afval als grondstof.

We maken het leefklimaat Utrecht ook gezonder. Met de maatregelen uit het geactualiseerde Actieplan Geluid lossen we bestaande geluidsknelpunten op en streven we ernaar dat de geluidsoverlast ondanks de groei en verdichting van de stad niet stijgt. Ook nemen we in 2020 maatregelen die de Utrechtse lucht schoner maken, blijven we inzetten op emissieloos vervoer en de milieuzone. We maken daarnaast een keuze voor aanvullende effectieve en betaalbare maatregelen. We gaan de stikstofdepositie van projecten (woningbouw, infrastructurele projecten, bedrijfsmatige activiteiten) op Natura2000-gebieden in kaart brengen en we gaan onderzoeken hoe eventuele negatieve effecten op de Natura2000-gebieden kunnen worden gecompenseerd.
Voor een veilige leefomgeving voeren we een aantal wettelijke taken uit. Met het bodembeleid van de gemeente beschermen we de ondergrond als bron voor energie, drinkwater en kostbaar publiek goed.

Verplichte BBV indicatoren

Om een eenduidig beeld te vormen over de beleidsresultaten van de gemeente en gemeenten onderling te kunnen vergelijken zijn er een aantal wettelijke verplichte indicatoren bij de programma’s opgenomen.

Indicator

Eenheid

Bron

2011

2016

2017

Hernieuwbare energie

percentage

RWS

niet beschikbaar

18,3

23,0

De gegevens uit deze tabel komen van de website Cijfers per gemeente

Bron voor het invullen van deze indicator was de 'klimaatmonitor' van Rijkswaterstaat.
Vanaf 2016 kan Rijkswaterstaat niet meer beschikken over de gegevens van de regionale netbeheerders over het opgesteld vermogen zonne-energie. Daardoor kan de totale hoeveelheid hernieuwbare elektriciteit niet meer in beeld worden gebracht. Reden hiervoor is een wijziging in de privacywetgeving.

Lasten & baten

Lasten

€ 16.070

1,1 %

Baten

€ 3

0,0 %