Onderwijs

Inleiding

Algemene programmadoelstelling

Het kunnen genieten van goed onderwijs ligt ten grondslag aan de ontwikkeling en potentie van ieder mens. Van jong tot oud, ongeacht wat je achtergrond is, uit welke buurt je komt en op elk niveau: ieders talent moet worden gezien en benut. Wij staan voor gelijke kansen voor iedereen. Daarbij willen we investeren in het oplossen van het lerarentekort, is passend onderwijs belangrijk en streven we naar een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

Gelijke kansen beginnen al direct bij een goede start: taalachterstanden willen we zoveel mogelijk voorkomen of al hebben ingelopen bij de start van de basisschool. Om te zorgen dat elk kind zijn of haar talenten zoveel mogelijk kan benutten zijn soepele overgangen tussen de verschillende fases van de schoolloopbaan heel belangrijk. Het hebben van een gelijke kans is ook van belang bij het kiezen van je vervolgopleiding en werk: we stimuleren een betere aansluiting tussen opleidingsniveaus, aansluiting met het bedrijfsleven en het realiseren van passende stageplekken. Onze prioriteit ligt hierbij bij het (v)mbo.

Bij dit alles is kwalitatief goed onderwijs essentieel: dit vraagt om het inzetten van voldoende en competente leraren. We werken met een integrale aanpak om de uitdaging van het lerarentekort het hoofd te kunnen bieden, in eerste instantie daar waar dit het hardst nodig is, met name in het primair onderwijs. Sámen met alle partners binnen het onderwijsveld.

De visie ‘Utrecht maakt kennis met de bibliotheek van de 21e eeuw‘ blijft centraal staan in onze aanpak. De bibliotheek is een bron van kennis en helpt mensen in hun persoonlijke ontwikkeling. Hierbij zet de bibliotheek de ontwikkeling naar een programmerende bibliotheek voort. Het aanbod wordt afgestemd op de verschillende doelgroepen.

De ambities die we samen met onze onderwijspartners hebben, zijn vastgelegd in de Utrechtse Onderwijsagenda 2019-2022. Hierin wordt de richting gegeven waar wij als gemeente samen met onze onderwijspartners naartoe werken.

Naast bovenstaande inhoudelijke ambities, zijn wij gezamenlijk ook bewust van de andere veelomvattende ontwikkeling: de groei van onze stad. De huisvestingsopgave in de stad is namelijk enorm en zal alleen maar toenemen gezien de groeiende aanwas van leerlingen. We willen dit niet alleen vormgeven vanuit het perspectief van huisvesting, maar nadrukkelijk in relatie brengen tot de inhoudelijke onderwijsambities en de opgave op het terrein van duurzaamheid. Daarom is er voor gekozen onderwijshuisvesting op te nemen als één van de thema’s binnen de UOA. Het Meerjarenperspectief Onderwijshuisvesting 2016-2025 blijft daarbij het uitgangspunt.

Om onze eigen ambities te verwezenlijken zijn nog een aantal essentiële randvoorwaarden noodzakelijk. Een gevarieerd onderwijsaanbod, handhaving en uitvoering van de Leerplichtwet en het regelen van adequaat leerlingvervoer zijn hiervoor de basis.

Utrecht zet in op ruimte voor iedereen: van jong tot oud. Het bieden van kwalitatief goed en passend onderwijs is hierin fundamenteel.

Verplichte BBV indicatoren

Om een eenduidig beeld te vormen over de beleidsresultaten van de gemeente en gemeenten onderling te kunnen vergelijken zijn er een aantal wettelijke verplichte indicatoren bij de programma’s opgenomen.

Indicator

Eenheid

Bron

2015

2016

2017

Absoluut verzuim

Aantal per 1.000 leerlingen

DUO

2,33

1,04

0,80

Relatief verzuim

Aantal per 1.000 leerlingen

DUO

38,44

37,31

36,51

Voortijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie

% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs

DUO

2,2

                  2,0

2,0

De gegevens uit deze tabel komen van de website Cijfers per gemeente

Lasten & baten

Lasten

€ 100.133

7,0 %

Baten

€ 20.741

1,5 %