Corresponderende posten

Onderstaande tabel geeft alle corresponderende posten ten aanzien van de meicirculaire 2019 weer. Alle bedragen zijn in miljoenen euro's.

x € 1.000

Corresponderende posten

2019

2020

2021

2022

2023

Loon- en prijsbijstelling 2019 Inkomen en participatie

271

263

259

256

253

Loon- en prijsbijstelling 2019 WMO 2015

1.027

1.064

1.076

1.083

1.091

Loon- en prijsbijstelling 2019 WMOHV

566

582

601

605

610

Loon- en prijsbijstelling 2019 Jeugd

2.121

2.187

2.212

2.229

2.248

Jeugdhulp, extra middelen

7.787

5.992

6.017

0

0

Compensatieregeling Voogdij/18+

158

0

0

0

0

Verhoging leeftijdsgrenzen gezinshuizen

43

120

153

185

223

Beheerovereenkomst DSO-LV

0

-371

-373

-375

-379

DigiD en Mijnoverheid

-66

0

0

0

0

GDI-voorzieningen

-39

0

0

0

0

Waterschapsverkiezingen

249

0

0

0

0

Invoering Wvggz

0

257

258

260

262

Verrekening Voogdij/18+

0

-238

-239

-241

-243

Landelijke vreemdelingenvoorzieningen (DU)

4.491

2.717

2.868

0

0

Programmabureau Sociaal Domein (DU)

725

225

100

0

0

Maatschappelijk opvang en OGGz (DU)

127

56

56

56

56

Gezond in de stad (DU)

72

72

72

0

0

Vrouwenopvang (DU)

133

133

133

133

133

Bonus beschut Werken (DU)

27

0

0

0

0

Armoedebestrijding kinderen (DU)

0

57

57

57

57

Jeugdhulp kinderen in een AZC (DU)

0

218

218

218

218

Maatschappelijke begeleiding (DU)

1.007

0

0

0

0

Geweld hoort nergens thuis (DU)

75

75

75

0

0

Verduurzaming basisscholen (DU)

32

0

0

0

0

Verhoging taalniveau statushouders (DU)

404

404

0

0

0

Sportakkoorden (DU)

200

0

0

0

0

Beter benutten (DU)

42

0

0

0

0

Slimme Laadpleinen (DU)

248

0

0

0

0

Suppletie-uitkering bommenregeling

148

0

0

0

0

Vuelta 2020 (DU)

1.000

1.500

0

0

0

Beschermd wonen (IU)

2.757

2.755

2.977

2.977

2.977

Participatie (IU)

586

523

785

570

509

Voogdij/18+ (IU)

526

1.581

1.581

1.581

1.581

Mutatie algemene uitkering

24.717

20.172

18.886

9.594

9.596

Door te vertalen naar programma's

24.554

20.172

18.886

9.594

9.596

Saldo corresponderende posten

163

0

0

0

0

DigiD en Mijnoverheid
In de decembercirculaire 2018 zijn extra middelen voor DigiD en Mijnoverheid beschikbaar gesteld. Deze middelen zijn echter niet doorvertaald naar een programma en daardoor ten gunste van de algemene middelen gekomen. De uitname komt daarom ten laste van de algemene middelen.

GDI-voorzieningen
In de decembercirculaire 2018 zijn extra middelen voor GDI-voorzieningen beschikbaar gesteld. Deze middelen zijn echter niet doorvertaald naar een programma en daardoor ten gunste van de algemene middelen gekomen. De uitname komt daarom ten laste van de algemene middelen.

Loon- en prijsbijstelling 2019 Inkomen en Participatie
Dit betreft de indexatie van het budget voor Re-integratie klassiek. Het budget (indexatie) wordt ingezet voor de activering en toeleiding naar werk, het bevorderen van uitstroom uit de uitkering en het daarmee zo laag mogelijk houden van het tekort op de bijstandsverstrekking.

Loon-en prijsbijstelling 2019 Wmo 2015
In 2019 zijn de middelen van onder andere de WMO 2015 van de integratie-uitkering Sociaal domein overgeheveld naar de algemene uitkering. De integratie-uitkering werd altijd verhoogd met middelen om de gestegen lonen en prijzen te kunnen compenseren. Nu deze middelen in de algemene uitkering zitten, gaan ze meelopen in de trap-op-trap-af systematiek en wordt er accres ontvangen. Dit accres is ook de dekking voor de gestegen lonen en prijzen. Omdat nieuwe onderdelen in de algemene uitkering pas vanaf één jaar na overheveling accres genereren is het noodzakelijk om nog één keer loon- en prijsbijstelling voor de overgehevelde onderdelen van de voormalige integratie-uitkering Sociaal domein toe te voegen. Vanaf 2020 ontvangen de onderdelen accres.

Loon- en prijsbijstelling 2019 WmoHV
In de begroting van de Wmo maatwerkvoorzieningen is een bedrag opgenomen voor de hulp bij het huishouden (huishoudelijke verzorging, HV). Het verstrekken van maatwerkvoorzieningen, waaronder hulp bij het huishouden, is een wettelijke taak onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Door de AMvB reële kostprijs Wmo hebben wij per 1 januari 2019 met de aanbieders van HV hogere uurtarieven moeten overeenkomen, waardoor deze loon- en prijsbijstelling noodzakelijk is.

Loon- en prijsbijstelling 2019 Jeugd
De loon- en prijsbijstellingen worden door vertaald naar de contracten met de aanbieders om de gestegen kosten te dekken.

Jeugdhulp, extra middelen
Vanuit het rijk zijn extra middelen toegekend om de tekorten van gemeenten op de jeugdzorg op te vangen. In de Voorjaarsnota 2018 van Utrecht is er vanaf 2019 structureel 4,0 miljoen euro toegevoegd vanuit de algemene middelen aan de budgetten van de Jeugdzorg. Omdat we nu aanvullende middelen ontvangen in deze meicirculaire is de bijdrage uit de algemene middelen niet meer nodig in de jaren 2019 t/m 2021. Bij de Voorjaarsnota 2019 is van dit bedrag 2 miljoen euro incidenteel ingeboekt in 2019. Dit is verwerkt in het financieel beeld. Met deze middelen zijn we in staat om de middelen die vanuit de algemene middelen zijn toegevoegd aan het budget Jeugd terug te laten vloeien. Daarnaast kunnen we er met de middelen voor zorgen dat de transformatie van het zorglandschap bespoedigd wordt en soepel verloopt.

Compensatieregeling Voogdij/18+
De middelen worden evenals de extra middelen ingezet om de transformatie te bespoedigen en soepel te laten verlopen.

Verhoging leeftijdsgrenzen gezinshuizen
De middelen voor jeugdhulp aan kinderen in een AZC en verhoging leeftijdsgrenzen gezinshuizen hangen één op één samen met taken die worden overgeheveld naar gemeenten. Om deze taken uit te kunnen voeren zijn deze middelen ook nodig.

DigiD en Mijnoverheid
In de decembercirculaire 2018 zijn extra middelen voor DigiD en Mijnoverheid beschikbaar gesteld. Deze middelen zijn echter niet doorvertaald naar een programma en daardoor ten gunste van de algemene middelen gekomen. De uitname komt daarom ten laste van de algemene middelen.

GDI-voorzieningen
In de decembercirculaire 2018 zijn extra middelen voor GDI-voorzieningen beschikbaar gesteld. Deze middelen zijn echter niet doorvertaald naar een programma en daardoor ten gunste van de algemene middelen gekomen. De uitname komt daarom ten laste van de algemene middelen.

Waterschapverkiezingen
De waterschapsverkiezingen vinden op dezelfde dag als de Provinciale Statenverkiezingen plaats. De organisatie van deze gecombineerde verkiezingen is voor het eerst in 2015 te komen liggen bij gemeenten. Dat betekent in de praktijk meer werkzaamheden en kosten. Er is in afgesproken dat de waterschappen de meerkosten voor het organiseren van de Waterschapsverkiezingen vergoeden aan gemeenten. In 2015 was de bijdrage circa 0,44 miljoen euro. In 2019 is de bijdrage nog maar 0,249 miljoen euro. We hebben dit budget nodig om een deel van de kosten te kunnen dekken.

Invoering Wvggz
Met ingang van 1 januari 2020 treedt de Wet verplichte ggz in werking. Deze wet vervangt de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen en regelt de rechten van mensen die te maken hebben met verplichte zorg in de GGZ. Een belangrijke verandering is dat verplichte zorg straks ook buiten een GGZ-instelling opgelegd kan worden en dat de essentiële voorwaarden voor deelname aan de maatschappij in het zorgplan worden meegenomen. Voor de gemeentelijke taken en bijbehorende kosten die volgen uit de Wet verplichte ggz is in het bestuurlijk overleg van 6 mei 2019 tussen het Ministerie van VWS en de VNG afgesproken om vanaf 2020 structureel 20 miljoen euro toe te voegen aan het gemeentefonds.

Landelijke voorziening vreemdelingen (DU)
In het Regeerakkoord, het Interbestuurlijk Programma en de Integrale Migratieagenda is bepaald dat er Landelijke Vreemdelingenvoorzieningen zullen worden ontwikkeld. Het gaat dan om vreemdelingen zonder recht op verblijf in Nederland. Deze groep mensen kan gemeenten confronteren met problematiek rondom zorg en veiligheid. De inzet van het Rijk en gemeenten is erop gericht om voor het illegale verblijf van deze vreemdelingen een bestendige oplossing te vinden. Onder een bestendige oplossing wordt verstaan; een vertrek uit Nederland of, uitsluitend indien de vreemdeling aan de voorwaarden daarvoor voldoet, het legaliseren van verblijf. Het Rijk en de gemeenten hebben gekozen voor een gezamenlijk ontwikkeltraject. Hierin zullen door middel van 5 pilots, ondersteund door een landelijk programma, drie jaar lang onderzoeken hoe deze doelstelling het best bereikt wordt. Het Rijk stelt hiervoor in totaal 48 miljoen euro beschikbaar, aangevuld met 6,5 miljoen euro aan Europese subsidies. Daarnaast is sprake van een bijdrage uit het gemeentefonds van in totaal 16,5 miljoen euro. Voor Utrecht betekent dit dat wij in 2019, 4,491 miljoen euro ontvangen, in 2020 2,717 miljoen euro en in het laatste jaar van de pilot is de bijdrage uit het gemeentefonds 2,868 miljoen euro.

Programmabureau Sociaal domein (DU)
Met de Ministeries van VWS, J&V en SZW en met de VNG zijn afspraken gemaakt over de bekostiging voor de periode 2018-2021 van het Programmabureau Sociaal domein in het kader van het interbestuurlijk programma (IBP). Deze bedragen lopen via de gemeente Utrecht (penvoering). De gemeente Utrecht alloceert de middelen vervolgens via een subsidie aan Divosa waar het programmabureau gevestigd is.

Maatschappelijke opvang en OGGz (DU)
Het macrobudget van de decentralisatieuitkering Maatschappelijke opvang voor de centrumgemeentetaak (U16) van Utrecht is niet gewijzigd. Maar door het gebruik van actuelere basisgegevens voor de maatstaven is de objectieve verdeling tussen de centrumgemeenten wel gewijzigd. Het is noodzakelijk om deze middelen toe te voegen aan de budgetten voor de maatschappelijke opvang om zo de werkelijke kosten te kunnen dekken.

Gezond in de stad (DU)
De extra taak (met de daarvoor benodigde middelen van 0,072 miljoen euro gedurende 3 jaar; zijnde gelijk aan de resterende looptijd van het programma) worden ingezet op: 1. Een impuls om te komen tot een lokale coalitie Kansrijke Start 2. Deelname aan het stimuleringsprogramma Kansrijke Start. 3. Het delen van ervaringen over en resultaten van de aanpak ten behoeve van o.a. de monitoring via het stimuleringsprogramma en/of de rijksoverheid.

Vrouwenopvang (DU)
De decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang is structureel verhoogd voor de opvang van slachtoffers van huiselijk en eergerelateerd geweld zonder eerdere verblijfsstatus en die vanwege hun slachtofferschap een verblijfsvergunning kunnen aanvragen of hebben aangevraagd. Omdat op grond van zowel het Verdrag van Istanbul als de Europese Richtlijn minimumnormen slachtoffers aan deze categorie slachtoffersopvangvoorzieningen moeten worden geboden. In 2019 wordt het recht op toegang tot opvangvoorzieningen voor deze doelgroep bij AMvB onder de werking van de Wmo 2015 gebracht.

Bonus beschut Werken (DU)
Met onze contractpartners voor Beschut werk hebben we afgesproken deze bonus achteraf uit te betalen. Gezien het beperkte bedrag is dit budget in 2019 niet nodig. Dit kunnen we opvangen binnen de doelstelling Re-integratie.

Armoedebestrijding kinderen (DU)
Dit is een bijstelling op de Kleinsma middelen voor Kinderen in Armoede. Hieronder ligt een convenant dat middelen besteed worden aan het doel en Utrecht heeft dit convenant bekrachtigd. Deze middelen dienen derhalve aan het programma Armoedebestrijding te worden toegevoegd.

Jeugdhulp kinderen in een AZC (DU)
De middelen voor jeugdhulp aan kinderen in een AZC en verhoging leeftijdsgrenzen gezinshuizen hangen één op één samen met een taken die worden overgeheveld naar gemeenten. Om deze taken uit te kunnen voeren zijn deze middelen ook nodig.

Maatschappelijke begeleiding (DU)
Conform artikel 18 van de Wet inburgering voorziet de gemeente in de maatschappelijke begeleiding van inburgering plichtige asielmigranten en hun gezinsleden. De middelen worden verstrekt op basis van het aantal inburgeringsplichtigen dat, rechtmatig verblijf heeft.

Geweld hoort nergens thuis (DU)
Eind april 2018 is door de VNG, samen met de Ministeries van JenV en VWS, het meerjarenprogramma ‘Geweld hoort nergens thuis’ gepresenteerd. Het programma ‘Geweld hoort nergens thuis’ stelt per centrumgemeente vrouwenopvang / geweld in huiselijke kring een vergoeding beschikbaar voor het aanstellen van een regionale projectleider. Voor de jaren 2019 tot en met 2021 wordt een vergoeding van 0,075 miljoen euro per jaar beschikbaar gesteld.

Verduurzaming basisscholen (DU)
De uitkering is ingezet voor project de Regenboog Wevelaan 2-4. Het is de laatste uitkering voor deze pilot (1/11 deel). In decembercirculaire 2018 is al 0,318 miljoen euro toegekend.

Verhoging taalniveau statushouders (DU)
In aanloop naar het nieuwe inburgeringsstelsel hebben Rijk en gemeenten bestuurlijke afspraken gemaakt over de versterking van het taalniveau van statushouders die nog onder de huidige Wet inburgering inburgeren. Het kabinet stelt 40 miljoen euro beschikbaar aan gemeenten voor een tweejarige periode. De middelen zijn gelijk verdeeld over 2019 en 2020. Voor Utrecht gaat het om ruim 0,4 miljoen euro per jaar.

Sportakkoorden (DU)
Het college heeft samen met de Utrechtse Rugby club, Utrechtse Sport Vereniging Hercules, Worstelvereniging De Halter Utrecht en Stichting Sport Utrecht op 9 april 2019 een intentieverklaring getekend en daarmee vastgelegd dat de gemeente in de periode 2019** zal deelnemen aan de Regeling Lokale Sportakkoorden – Uitvoeringsbudget en daarvoor diverse afgesproken zaken zal ontwikkelen en uitvoeren. Voor de grote steden (groter dan 225.000 inwoners) is hiervoor drie jaar lang jaarlijks 0,2 miljoen euro beschikbaar. Voor 2019 heeft het rijk de voor de uitvoering benodigde middelen inmiddels beschikbaar gesteld. Voor 2020 en 2021 moet steeds in november opnieuw de intentie worden uitgesproken voor aanvraag van het beschikbaar uitvoeringsbudget.

Beter benutten (DU)
De gemeente Utrecht ontvangt een bijdrage in 2019 voor de uitvoering van de Tour de Force. Doel van de Tour de Force is om 20% meer fietskilometers te realiseren in 2027 ten opzichte van 2017. In opvolging van de eerste etappe, wordt de tweede etappe ‘Schaalsprong Fiets‘ in 2019 georganiseerd om de doelen en belangen van onze samenwerkingspartners verder te verbinden.

Slimme Laadpleinen (DU)
De gemeente Utrecht ontvangt een bijdrage in 2019 voor het opstellen van een plan van aanpak voor de landelijke proeftuin Slimme Laadpleinen. Doel van deze proeftuin is dat rijders van een elektrisch voertuig efficiënt en op een slimme manier kunnen laden, de businesscase voor laadpleinen verbetert en de investeringen in netverzwaring beperkt worden. De gemeente draagt zorg voor kennisborging, innovatie en programmamanagement en treedt op als intermediair richting de uitvoerende partijen ElaadNL en het Nederland Kennisinstituut Laadinfrastructuur.

Suppletie-uitkering bommenregeling
Op grond van de Bommenregeling en het ingediende raadsvoorstel Aanvraag bijdrage Gemeentefonds 2019 voor het opsporen van Conventionele Explosieven van 14 maart 2019 ontvangt de gemeente Utrecht een bijdrage in de kosten voor het opsporen van Conventionele Explosieven uit de Tweede Wereldoorlog op diverse locaties in de stad.

Vuelta 2020 (DU)
Voor het mede organiseren van de start van de Vuelta 2020 heeft de gemeente Utrecht bij het Ministerie van VWS een aanvraag voor cofinanciering ingediend. Het ministerie heeft hier positief op besloten en daarmee 2,5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de organisatie van dit evenement.

Beschermd Wonen (IU)
De omvang van de integratie-uitkering Beschermd wonen wijzigt door de toekenning van de loon-en Prijsbijstelling. Deze middelen zijn noodzakelijk om het budget op niveau te houden.

Participatie (IU)
Deze middelen zijn deels nodig voor de uitvoering van de Sociale werkvoorziening. Daarnaast wordt het ingezet voor de activering en toeleiding naar werk, het bevorderen van uitstroom uit de uitkering en het daarmee zo laag mogelijk houden van het tekort op de bijstandsverstrekking. Voor 2019 zit in de juiste cijfers een bedrag van 0,237 miljoen euro voor de nieuwe doelgroepen. Dit bedrag is in 2019 incidenteel niet noodzakelijk omdat deze bijstelling niet was geprognotiseerd.

Voogdij/18+ (IU)
De middelen voor Voogdij en 18+ zijn gebaseerd op de realisatiecijfers in voorgaande jaren. Deze ophoging van het budget hebben we nodig om de werkelijke inzet te kunnen blijven dekken.