Lokale heffingen

In deze paragraaf gaan wij in op de lokale heffingen en onze voornemens voor 2020 op dit gebied.
Lokale heffingen bestaan uit belastingen en retributies. Het kwijtscheldingsbeleid is beschreven in de paragraaf over de belastingen. Meer detailinformatie is opgenomen in de diverse belastingverordeningen die gelijktijdig met deze begroting worden aangeboden. De verordening onroerende-zaakbelastingen wordt later in dit jaar aangeboden.

Beleidsindicatoren
Zoals in de Voorjaarsnota 2017 is aangegeven, is een viertal beleidsindicatoren met ingang van de Programmabegroting 2018 opgenomen in de paragraaf Lokale Heffingen. In de tabellen wordt het meest recente jaar waarover de gegevens beschikbaar zijn weergegeven, inclusief de twee daaraan voorafgaande jaren.

Indicator

Eenheid

Bron

2016

2017

2018

Gemiddelde WOZ-waarde

Duizend euro

CBS

212

235

262

Demografische druk

%

CBS

48,5%

48,3%

48,2%

Indicator

Eenheid

Bron

2017

2018

2019

Gemeentelijke woonlasten eenpersoons-huishouden

In Euro’s

COELO

672

661

681

Gemeentelijke woonlasten meerpersoons-huishouden

In Euro’s

COELO

716

706

731