EMU-saldo

Bedragen zijn in miljoenen euro’s

Nr.

Omschrijving

2019

2020

2021

1

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

-70.546

-72.753

-16.900

2

Mutatie (im)materiële vaste activa (1)

65.410

92.814

125.935

3

Mutatie voorzieningen (2)

8.864

8.463

5.413

4

Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie) (3)

-42.688

31.116

-29.702

5

Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa

nvt

nvt

nvt

Berekend EMU saldo

-84.404

-188.220

-107.720

Berekening EMU-saldo = post 1 – 2 + 3 – 4 – 5

  1. Investeringsuitgaven minus afschrijvingen minus bijdragen van derden plus inkomsten uit desinvesteringen.
  2. Dotaties aan voorzieningen minus onttrekkingen aan voorzieningen.
  3. Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken en dergelijke minus verkopen van grond, beide voor zover niet in exploitatie verantwoord.