Bereikbaarheid

Inleiding

Algemene programmadoelstelling

Utrecht is een aantrekkelijke stad voor mensen en bedrijven. Er gaan steeds meer mensen wonen en werken in en rond Utrecht, en ook het aantal bezoekers blijft stijgen. Deze groei vertaalt zich door naar een groeiende mobiliteitsvraag.

Meer Utrechters verplaatsen zich binnen de stad, maar ook het verkeer van en naar Utrecht groeit. Steeds meer mensen kiezen voor lopen, fietsen en het ov (met name de trein). Dat past bij het duurzaam mobiliteitssysteem dat wij voor ogen hebben. Als belangrijk onderdeel van gezond stedelijk leven voor iedereen, kiezen we primair voor vervoerswijzen die weinig ruimte innemen: fietsen, lopen en openbaar vervoer. Dit is een voorwaarde voor gezonde groei en een aantrekkelijke ruimtelijke ontwikkeling van de stad, zoals met de Ruimtelijke Strategie Utrecht wordt nagestreefd.
Aan de omslag naar een aantrekkelijk en duurzaam mobiliteitssysteem werken we samen met bewoners, ondernemers, andere overheden en andere betrokkenen bij de stad. We brengen de behoeften van gebruikers van de openbare ruimte en de mobiliteitsbehoefte – bereikbaarheid voor iedereen - met elkaar in evenwicht.
Het Mobiliteitsplan Slimme Routes, Slim Regelen, Slim Bestemmen (SRSRSB) wordt geactualiseerd. Dit plan omschrijft de netwerken voor voetganger, fiets, openbaar vervoer en auto en de regelfilosofie voor het verkeer. Door slim te bestemmen versterken we de relatie tussen (benodigde investeringen in) duurzame mobiliteit en ruimtelijke ontwikkelingen (Merwedekanaalzone, Cartesiusdriehoek en Stationsgebied; wonen en werken bij OV-knooppunten). De nieuwe parkeernota beschrijft hoe Utrecht het parkeren van auto’s en fietsen in een gezonde, aantrekkelijke en bereikbare stad gaat organiseren.
Het is een zoektocht om te komen tot goede prestatieindicatoren. We bezinnen ons nog op andere prestatieindicatoren dan die nu zijn opgenomen ('prestatieindicatoren 'aantal projecten in voorbereiding' en 'aantal projecten in uitvoering'). We komen hierop terug in de eerste berap van 2020.

Verplichte BBV indicatoren

Om een eenduidig beeld te vormen over de beleidsresultaten van de gemeente en gemeenten onderling te kunnen vergelijken zijn er een aantal wettelijke verplichte indicatoren bij de programma’s opgenomen.

Indicator

Eenheid

Bron

2014

2015

2016

Ziekenhuisopname na verkeersongeval met een motorvoertuig

%

VeiligheidNL

n.n.b.*

n.n.b.*

n.n.b*

Overige vervoersongevallen met een gewonde fietser

%

VeiligheidNl

12%

10%

n.n.b*

*zijn niet beschikbaar:
De verplichte Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) indicatoren Ziekenhuisopname na verkeersongeval  met een motorvoertuig (12) en Overige vervoersongevallen met een gewonde fietser (13) vervallen als gevolg  van gewijzigd beleid bij bronhouder VeiligheidNL.
Dat heeft tot gevolg dat onvoldoende actuele gegevens voor  deze indicatoren voor gemeenten beschikbaar zijn. Daarom vervallen deze indicatoren (bron: overheid.nl)

Lasten & baten

Lasten

€ 60.131

4,2 %

Baten

€ 49.715

3,7 %