Samenleven en Sport

Inleiding

Algemene programmadoelstelling

In de programmabegroting Samenleven en Sport staan twee hoofddoelstellingen centraal:

  • Samenleven: Utrechters zijn betrokken bij elkaar, ondernemen samen activiteiten en iedereen kan zichzelf zijn.
  • Sport: Alle Utrechters kunnen sporten en bewegen in een toegankelijke en kwalitatief goede sportinfrastructuur.

Voor u ligt de programmabegroting Samenleven en Sport 2020. Het programma Samenleven en Sport is nieuw, en geïntroduceerd bij de Voorjaarsnota 2019. Met dit nieuwe programma brengen we de programmabegroting in lijn met de Utrechtse manier van sturen en verantwoorden en de opgaven van de stad. Daarmee maken we ook bij de begrotingsindeling de omslag van een sectorale indeling naar opgave-gericht werken. Het programma Samenleven en Sport sluit aan bij de opgave om de sociale basis te versterken. Een sterke sociale basis draagt eraan bij dat niemand wordt uitgesloten, en iedereen gewoon kan opgroeien, meedoen, sporten en bewegen.
In deze programmabegroting maken we de informatie over de indicatoren en over trends en ontwikkelingen inzichtelijk met behulp van grafieken en tabellen. De indicatoren, prognoses en trends kunnen in interactieve sessies met de raad geduid worden en daar waar mogelijk worden toegelicht op wijk- en buurtniveau.

Utrecht wil een stad zijn waarin bewoners zich inzetten voor elkaar en voor de buurt en de stad. Een toegankelijke stad waarin er geen fysieke of sociale drempels zijn om mee te doen en waarin iedereen zichzelf kan zijn ongeacht zijn of haar achtergrond, religie of seksuele voorkeur. Waar kinderen gewoon kunnen opgroeien. Een sterke sociale basis bestaat uit actieve bewoners die zich vrijwillig inzetten voor elkaar en voor de buurt en een professionele structuur die daarop aansluit. Dit samenspel tussen de professionele sociale basis en wat bewoners doen, willen we in de stad verbeteren en versterken. Daarom werken bewoners(initiatieven), maatschappelijke partners en de gemeente samen aan een goede mix van professionele betaalde inzet, vrijwillige inzet en tussenvormen.
Zorgen voor elkaar en meedoen van bewoners in een kwetsbare positie zijn belangrijke waarden. Zo draagt een sterke sociale basis bij aan de ‘beweging naar voren’.
Wie denkt aan Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen, denkt ook aan sporten en bewegen. Sport geeft plezier en is gezond. Veel Utrechters doen mee door zelf en met elkaar te sporten en ook door vrijwilligerswerk bij een sportvereniging of sportevenement. Daarmee heeft sport een grote maatschappelijke (meer)waarde.

De Groei van de Stad stelt ons de komende jaren voor belangrijke vraagstukken. Ruimte voor Iedereen betekent ook ruimte voor sport en ruimte voor het ondernemen van activiteiten. Daarbij hebben we aandacht voor duurzaamheid, tevredenheid van gebruikers, efficiënt gebruik en betaalbaarheid.

Verplichte BBV indicatoren

Om een eenduidig beeld te vormen over de beleidsresultaten van de gemeente en gemeenten onderling te kunnen vergelijken zijn er een aantal wettelijke verplichte indicatoren bij de programma’s opgenomen.

% niet-sporters
De definitie van ‘niet-sporter’ is iemand van 19 jaar of ouder die niet minstens één keer per week aan sport doet. De cijfers worden overgenomen van de VNG-site ‘Waar staat je gemeente’, en de data op deze site wordt verkregen uit verschillende bronnen en onderzoeken zoals burger- en ondernemerspeilingen, het CBS en andere centrale databronnen. Deze meting wordt eens per 4 jaar gedaan.
In 2016 gaf 38,4% van de Utrechters aan niet wekelijks te sporten. Landelijk is dit 48,7%.

Lasten & baten

Lasten

€ 82.699

5,8 %

Baten

€ 13.977

1,0 %