Wat mag het kosten?

x € 1.000

Omschrijving

Rekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Baten

19-1-1-1

Voldoende en goede accommodaties

948

783

783

783

783

783

19-1-2-1

Alle Utrechters kunnen gewoon meedoen

2.737

2.666

2.666

2.666

2.666

2.666

19-1-3-1

Versterken veerkracht

0

0

0

0

0

0

19-1-4-1

In Utrecht kan iedereen zichzelf zijn

0

0

0

0

0

0

19-2-1-1

Buitensportaccommodaties

1.938

3.858

2.059

2.059

2.059

2.059

19-2-1-2

Binnensportaccommodaties

3.411

4.337

4.012

4.012

4.012

4.012

19-2-1-3

Zwembaden

4.941

4.458

4.458

4.458

4.458

4.458

19-2-1-4

Accommodatiebeleid

0

527

0

0

0

0

19-2-2-1

Sportstimuleren

0

0

0

0

0

0

19-2-3-1

Topsport- en talentontwikkeling

0

0

0

0

0

0

19-2-3-2

Sportevenementen

60

0

0

0

0

0

Totaal baten

14.035

16.629

13.977

13.977

13.977

13.977

Lasten

19-1-1-1

Voldoende en goede accommodaties

7.648

8.785

8.523

8.524

8.572

8.572

19-1-2-1

Alle Utrechters kunnen gewoon meedoen

28.858

30.482

29.615

29.565

29.565

29.465

19-1-3-1

Versterken veerkracht

3.864

3.902

4.069

4.069

4.069

4.069

19-1-4-1

In Utrecht kan iedereen zichzelf zijn

0

0

841

841

841

541

19-2-1-1

Buitensportaccommodaties

9.322

12.369

11.022

11.573

11.573

11.573

19-2-1-2

Binnensportaccommodaties

9.982

11.566

11.281

11.427

11.427

11.427

19-2-1-3

Zwembaden

9.476

10.400

10.461

10.724

10.724

10.724

19-2-1-4

Accommodatiebeleid

810

1.603

843

843

843

843

19-2-2-1

Sportstimuleren

2.590

3.908

3.913

3.913

3.913

3.913

19-2-3-1

Topsport- en talentontwikkeling

364

364

365

365

365

365

19-2-3-2

Sportevenementen

741

1.264

1.765

465

465

465

Totaal lasten

73.656

84.643

82.699

82.310

82.358

81.958

Saldo baten en lasten

-59.621

-68.015

-68.722

-68.333

-68.381

-67.981

Mutaties reserves

Toevoeging reserves

3.446

48

48

48

48

48

Onttrekking reserves

3.407

3.083

2.521

2.521

2.521

2.521

Geraamd resultaat

-59.661

-64.980

-66.250

-65.861

-65.909

-65.509

ga terug