Geprognosticeerde balans

Geprognosticeerde balans

Activa

Bedragen zijn in duizenden euro's

Gerealiseerde stand per
31-12-2018

Prognose
stand per
31-12-2019

Prognose
stand per
31-12-2020

Prognose
stand per
31-12-2021

Prognose
stand per
31-12-2022

Prognose
stand per
31-12-2023

Immateriële vaste activa

7.368

7.368

7.368

7.368

7.368

7.368

 • Bijdrage aan activa van derden

7.368

7.368

7.368

7.368

7.368

7.368

Materiële vaste activa

1.590.960

1.656.370

1.749.184

1.875.119

1.931.641

1.945.269

Financiële vaste activa

60.975

57.818

55.077

51.654

48.203

44.726

 • Kapitaalverstrekking aan deelnemingen

3.982

3.982

3.982

3.982

3.982

3.982

 • Leningen aan woningcorporaties

0

0

0

0

0

0

 • Leningen aan overige verbonden partijen

99

0

0

0

0

0

 • Overige langlopende leningen

56.687

53.629

50.888

47.465

44.014

40.537

 • Uitzettingen met een rentetypische looptijd > 1 jaar

207

207

207

207

207

207

Voorraden

1.808

-40.880

-9.764

-39.466

-62.102

-75.294

Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar

118.870

138.276

138.276

138.276

138.276

138.276

 • Vorderingen op openbare lichamen

81.739

91.442

91.442

91.442

91.442

91.442

 • Rekening courantverhoudingen met niet-financiële instellingen

2.736

2.736

2.736

2.736

2.736

2.736

 • Overige vorderingen

34.395

44.098

44.098

44.098

44.098

44.098

 • Overige uitzettingen

0

0

0

0

0

0

Liquide middelen

30

33.654

23.152

18.833

15.379

7.005

Overlopende activa

93.753

68.797

68.797

68.797

68.797

68.797

Totaal Activa

1.873.764

1.921.403

2.032.090

2.120.581

2.147.562

2.136.147

Passiva

Bedragen zijn in duizenden euro's

Gerealiseerde stand per
31-12-2018

Prognose
stand per
31-12-2019

Prognose
stand per
31-12-2020

Prognose
stand per
31-12-2021

Prognose
stand per
31-12-2022

Prognose
stand per
31-12-2023

Eigen vermogen

627.986

557.440

484.687

467.787

463.855

462.527

Voorzieningen

86.822

95.686

104.149

109.562

118.475

128.388

Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar

892.472

967.469

1.142.446

1.247.424

1.272.424

1.257.424

 • Onderhandse leningen van openbare lichamen

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

 • Onderhandse leningen van binnenlandse banken

863.068

938.045

1.113.022

1.218.000

1.243.000

1.228.000

 • Onderhandse leningen van binnenlandse bedrijven

0

0

0

0

0

0

 • Onderhandse leningen van overige binnenlandse sectoren

0

0

0

0

0

0

 • Voor derden belegde gelden

836

836

836

836

836

836

 • Waarborgsommen

8.568

8.568

8.568

8.568

8.568

8.568

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar

168.418

186.638

186.638

181.637

178.637

173.637

 • Bank en giro

708

0

0

0

0

0

 • Kasgeldleningen

123.000

125.000

125.000

120.000

117.000

112.000

 • Overige kortlopende schulden

44.710

61.637

61.637

61.637

61.637

61.637

Overlopende passiva

98.066

114.191

114.191

114.191

114.191

114.191

Totaal Passiva

1.873.764

1.921.403

2.032.090

2.120.581

2.147.562

2.136.147