Werk en Inkomen

Inleiding

Algemene programmadoelstelling

Utrecht is een vitale stad waarin alle Utrechters werken of participeren naar vermogen en voldoende middelen hebben om in hun levensonderhoud te voorzien.

Onze dienstverlening is erop gericht zoveel mogelijk mensen te laten meedoen in de samenleving, bij voorkeur door middel van betaald werk. Ondanks een gunstige arbeidsmarkt zien we dat bepaalde groepen mensen minder eenvoudig aan het werk komen. Het tekort aan personeel in bepaalde sectoren neemt toe en tegelijkertijd hebben mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt nog niet altijd dezelfde kansen. In 2020 geven we daarom met de opgave Werkbeweging aandacht aan deze meer kwetsbare groep. Onze ambitie is om de komende jaren 2.000 uitkeringsgerechtigden extra te bewegen richting werk. Bij deze aanpak ligt de focus met name op persoonlijke begeleiding, meer ondersteuning en het creëren van extra banen en kansen bij werkgevers.

Hoewel het goed gaat met de landelijke economie, wordt na een periode van groei voor 2020 een demping verwacht. Nadat we in Utrecht de afgelopen jaren een gunstige ontwikkeling in het bijstandsbestand zagen, verwacht het Centraal Planbureau in 2020 weer een stijging van het aantal bijstandsuitkeringen.
De prognose is dat het aantal mensen met een bijstandsuitkering in 2020 landelijk zal toenemen met 2,6%. In Utrecht verwachten we het jaar 2020 te starten met circa 9.400 huishoudens in de bijstand. Als we deze landelijke CPB prognose voor het jaar 2020 voor Utrecht toepassen, is de prognose dat we eind 2020 op circa 9.800 huishoudens uitkomen. Met onze ambities op verschillende thema’s binnen het terrein van Werk en Inkomen, zetten we evenwel in op realisatie van extra uitstroom in 2020. Ons doel is om beter te presteren dan de landelijke prognose. De verwachting is daarom eind 2020 uit te komen op 9.400 huishoudens.

We zien ook dat nog veel Utrechters moeite hebben met meedoen en rondkomen vanwege beperkte financiële middelen. De armoederegelingen helpen deze inwoners om, ondanks een laag inkomen, toch mee te kunnen doen in de maatschappij. In 2020 gaan we daarom door met het verbeteren van het bereik van de armoede-regelingen. Tot slot zetten we onze inzet op de integrale schuldenaanpak voort met de uitvoering van de Actieagenda Utrechters Schuldenvrij.

In de volgende hoofdstukken werken we deze opgaven in de verschillende subdoelstellingen nader uit.

Verplichte BBV indicatoren

Om een eenduidig beeld te vormen over de beleidsresultaten van de gemeente en gemeenten onderling te kunnen vergelijken zijn er een aantal wettelijke verplichte indicatoren bij de programma’s opgenomen.

Indicator

Eenheid

Bron

2016

2017

2018

Banen

Aantal banen per 1.000 inwoners (15-64 jaar)

LISA

1.003

1.009

1.038

Netto arbeidsparticipatie

% werkzame beroepsbevolking t.o.v. de beroepsbevolking

CBS

70,3%

70,5%

72,3%

Personen met een bijstandsuitkering

Aantal per 1.000 inwoners (18+)

CBS

50,7

51,4

49,4

Werkeloze jongeren **

% 16 t/m 22 jarigen

Verwey Jonker

Nnb

Nnb

Nnb

Lopende re-integratie
voorzieningen ***

Aantal per 1.000 inwoners (15-64 jaar)

CBS

Nnb

Nnb

Nnb

* Deze indicator geeft inzicht in de balans tussen ontwikkeling van de bevolking en de economische ontwikkeling (is er getalsmatig naast elke werkende Utrechter ook een baan). Onder een baan wordt een vervulde positie verstaan. Ultimo 2018 waren er 261.420 banen in de gemeente Utrecht. Het LISA werkgelegenheidsregister is een databestand van Stichting LISA met gegevens over alle vestigingen in Nederland waar betaald werk wordt verricht. De leeftijdscategorie is aangepast van 15 tot en met 64 jaar naar 15 tot en met 65 jaar. Hierdoor zijn ook de gegevens over 2016 en 2017 veranderd in vergelijking met de programmabegroting 2019.

**De indicator werkloze jongeren wordt gepubliceerd in de reeks ‘Databoek Kinderen in Tel’. Dit wordt samengesteld door onder andere het Verwey Jonker Instituut. Het is onbekend wanneer de gegevens over 2016, 2017 en 2018 beschikbaar komen. De meest recente data gaan over 2015 en zijn in februari 2018 gepubliceerd. Een vergelijkbare indicator is opgenomen in Dashboard van Werk en Inkomen namelijk: Aantal niet-werkende werkzoekende jongeren (Nww < 27 jaar).

***De indicator lopende re-integatievoorzieningen wordt gepubliceerd op De gegevens uit deze tabel komen van de website Cijfers per gemeente. Demeest recente gegevens zijn van 2015.

Lasten & baten

Lasten

€ 230.087

16,0 %

Baten

€ 144.102

10,6 %