Wat mag het kosten?

x € 1.000

Omschrijving

Rekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Baten

17-1-1-1

WERK(nemers) toekomstbestendig

47

0

0

0

0

0

17-1-1-2

Werken&verblijven in aantrekkelijke stad

0

0

0

0

0

0

Totaal baten

47

0

0

0

0

0

Lasten

17-1-1-1

WERK(nemers) toekomstbestendig

3.975

3.571

3.301

3.201

3.201

2.701

17-1-1-2

Werken&verblijven in aantrekkelijke stad

10.632

12.093

8.957

5.907

5.907

5.907

Totaal lasten

14.608

15.664

12.259

9.109

9.109

8.609

Saldo baten en lasten

-14.561

-15.664

-12.259

-9.109

-9.109

-8.609

Mutaties reserves

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

1.129

370

0

0

0

0

Geraamd resultaat

-13.432

-15.294

-12.259

-9.109

-9.109

-8.609

ga terug