Maatregelen sluitende begroting

Invulling structurele besparing (begroting balans)

Inleiding en samenvatting
Bij de Voorjaarsnota 2019 is geconstateerd dat de financiële ruimte beperkter is dan vorige jaren. Dit is een landelijke ontwikkeling: ook in andere gemeenten moeten forse knelpunten worden opgelost in de begroting.

Oorzaken zijn onder andere het feit dat inkomsten vanuit het rijk tegenvallen, dat de nieuwe cao hogere loonkosten voor de gemeente oplevert en dat de groei van de stad minder snel gaat dan aan het begin van de collegeperiode werd verwacht. Op deze oorzaken is in de inleiding van de programmabegroting reeds nader ingegaan.

Ons college vindt het belangrijk om te investeren in de leefbaarheid en levendigheid van onze stad, en om solide financieel beleid te voeren. Daarom prioriteren we dit jaar scherper welke keuzes we maken. Daarbij kijken we naar alles wat de gemeente nu doet en kijken we naar de mate waarin deze (financiële) inzet daadwerkelijk bijdraagt aan het realiseren van onze ambities.

In de Voorjaarsnota 2019 zijn diverse knelpunten opgelost en de nodige investeringen in de stad ingeboekt. Om de begroting sluitend te maken, wordt nu een pakket van maatregelen voorgesteld. Ten tijde van de voorjaarsnota was het beeld dat het zou gaan om een maatregelenpakket ter grootte van 13 miljoen euro structureel. Door de meicirculaire verslechterde dit beeld met 2,1 miljoen euro.
Bij het opstellen van de begroting is naar voren gekomen dat op twee punten eerder een correctie had moeten worden toegepast. Het is zeer spijtig dat er fouten zijn gemaakt. Tegelijkertijd zorgt dit er mede voor dat er nu nog een bedrag van 6,5 miljoen euronodig is voor een sluitende begroting. Zie voor verdere toelichting het hoofdstuk Financieel Beeld in de programmabegroting. De taakstelling gaat vanaf 2021 in. Er is besloten kritisch te kijken naar de exploitatiebegroting van de gemeente.

Bij de Voorjaarsnota 2019 meldden wij u reeds dat er 8,3 miljoen euro aan knelpunten op te lossen is in de bedrijfsvoering. Deze knelpunten willen we oplossen door businesscases vanuit de organisatie. Bij deze bezuinigingsoperatie is derhalve besloten niet verder te bezuinigingen op de bedrijfsvoering, mede gezien het feit dat het overheadpercentage van Utrecht, in vergelijking met de andere drie G4 steden, relatief het laagste is.

Als het financiële beeld bij de Voorjaarsnota 2020 niet positiever is, zullen door ons college fundamentelere keuzes in de investeringen moeten worden gemaakt.

Deze bezuinigingstaakstelling ter grootte van 6,5 miljoeneuro veroorzaakt geen radicale koerswijzigingen. De in het coalitieakkoord gestelde ambities blijven vooralsnog intact. Wel hebben de voorstellen soms impact op de manier waarop we onze ambities gaan realiseren.

Hoe is dit voorstel van een pakket aan maatregelen tot stand gekomen?
Ten eerste zijn voorstellen vanuit de organisatie gedaan voor taken en activiteiten waarop mogelijk bezuinigd kan worden. De voorstellen hebben betrekking op:

  • Slimmer werken door innovatie
  • Taken en activiteiten stoppen of versoberen
  • Verhogen van opbrengsten

Deze voorstellen zijn gecategoriseerd en afgewogen door het college. Hieronder vindt u een tabel met daarin de voorstellen per programma.

x 1.000 euro

Programma

2019

2020

2021

2022

2023

Bewoners en Bestuur

0

283

843

1.203

1.093

Stedelijke Ontwikkeling

0

75

181

441

451

Duurzaamheid

0

34

34

34

359

Bereikbaarheid

0

0

62

62

62

Openbare Ruimte en Groen

0

0

398

586

586

Economie

0

0

0

0

300

Werk en Inkomen

-200

150

830

730

820

Onderwijs

0

700

700

730

730

Maatschappelijke Ondersteuning

0

0

730

930

930

Volksgezondheid

0

40

150

225

225

Veiligheid

0

77

77

77

Cultuur

0

160

320

320

320

Sport

300

300

465

465

465

Vastgoed

0

0

0

Algemene middelen

0

0

30

30

30

Overhead

0

0

50

50

50

Totaal

100

1.742

4.870

5.883

6.498

Programma Bewoners en Bestuur

x 1.000 euro

Maatregel

2019

2020

2021

2022

2023

Verkiezingen: geen verkiezingsborden

0

75

75

75

75

Ontvangst/begeleiding bezoekers Stadskantoor

0

50

50

50

50

Betalingen door bezoekers Stadskantoor

0

0

50

50

50

Huwelijkstarieven

0

0

70

70

70

Initiatievenfonds

0

0

300

300

300

Bijdrage aan internationale congressen

0

25

25

25

25

Bijdrage G4 deel van Platform 31

0

23

23

23

23

Frequentie inwonersenquête

0

110

0

110

0

Sturen op een vollediger BRP

0

0

250

500

500

Totaal

0

283

843

1.203

1.093

Verkiezingen: geen verkiezingsborden
De gemeente plaatst geen verkiezingsborden meer. In plaats van fysieke verkiezingsborden faciliteren we het gebruik van digitale kanalen/social media om de opkomst bij verkiezingen te verhogen.

Ontvangst/begeleiding bezoekers Stadskantoor
In het Stadskantoor zetten we minder ontvangstmedewerkers in op de publieksvloeren. Op de receptie wordt niet bezuinigd. De ontvangstmedewerkers zijn er voor het begeleiden/verwijzen van bezoekers die voor een baliebezoek komen, ze ondersteunen bij de betaalautomaat en beantwoorden incidenteel van algemene informatievragen. De ontvangstmedewerkers die nu op vaste posities op de vloeren staan, zullen zich meer door het pand heen gaan bewegen Personele gevolgen vangen we op door natuurlijk verloop.

Betalingen door bezoekers Stadskantoor
Vanaf 2021 is met contant geld betalen niet meer mogelijk in het Stadskantoor. Dat geeft een structurele besparing op de logistiek, beveiliging en automaten. Een mogelijk risico is de privacy van bezoekers die niet-traceerbaar willen betalen. Daarnaast vermindert de dienstverlening voor de doelgroep die niet beschikt over een pinpas. Dit is een zeer beperkte groep, met name dak- en thuislozen. Mocht pinbetalen een probleem zijn voor deze doelgroepen, dan bieden we een praktische oplossing. In het uiterste geval is het dan toch mogelijk om contant te betalen.

Huwelijkstarieven
De tarieven voor het sluiten van een burgerlijk huwelijk stijgen met 15%.

Initiatievenfonds
Het budget van het Initiatievenfonds wordt verlaagd van 4,65 miljoen naar 4,35 miljoen per jaar met ingang van 1 januari 2021. Deze verlaging vangen we op door de maximale bijdrage die aangevraagd kan worden te verlagen van 50.000 euro naar 20.000 euro. Daarvoor passen we de beleidsregel voor 1 januari 2021 aan.

Bijdrage aan internationale congressen
Internationale congressen in de stad konden tot voor kort een kleine representatiebijdrage ontvangen van de gemeente. Gezien de aantrekkelijkheid van Utrecht is deze stimulans niet meer nodig.

Bijdrage G4 deel van Platform 31
We verminderen de bijdrage van Utrecht aan Platform 31: het deel dat bedoeld was voor de G4 samenwerking. De toegevoegde waarde van Platform 31 voor deze samenwerking is beperkt omdat er voldoende andere mogelijkheden zijn om deze samenwerking vorm te geven.

Frequentie inwonersenquête
In plaats van een jaarlijkse inwonersenquête komt er vanaf 2020 een tweejaarlijkse peiling op het niveau van subwijken. Deze maatregel gaat deels in tegen de beweging van continue monitoring die we willen maken. Verder zou het kunnen leiden tot eigenstandig onderzoek door afdelingen. We verwachten niet dat dit op grote schaal zal gebeuren. De maatregel heeft geen nadelig effect op onze belangrijkste indicatoren uit de P&C cyclus.

Sturen op een vollediger BRP
We vermoeden dat niet alle studenten zich in Utrecht registreren. Daardoor loopt de gemeente inkomsten mis. Met een compacte campagne gaan we studenten stimuleren zich in te schrijven in de BRP. We verwachten hierdoor extra inkomsten uit het gemeentefonds te ontvangen. Die zijn evenredig aan het aantal extra inschrijvingen. Minder extra inschrijvingen betekent een lager bedrag aan extra inkomsten.

Programma Stedelijke Ontwikkeling

 1.000 euro

Maatregel

2019

2020

2021

2022

2023

Inzet asbestcontrole

0

0

10

20

30

Legestarieven Onttrekkingen

0

0

60

60

60

Tarief precariobelasting IOG

0

0

36

36

36

Subsidie Huurdersparticipatie

0

50

50

50

50

Subsidie PKVW- verminderen

0

25

25

25

25

Kernwinkelgebied, Universiteits- en Museumkwartier

0

0

0

250

250

Totaal

0

75

181

441

451

Inzet asbestcontrole
Door meer risicogestuurd te controleren op asbestsaneringen besparen we kosten.

Legestarieven Onttrekkingen
De leges voor onttrekkingen, samenvoegingen en woningvorming verhogen we met 86%. Het effect daarvan is dat de kostendekkendheid van de legesgroep ‘woonruimte onttrekkingen’ hoger wordt (100%). Dit is conform de nota Lokale heffingen, waarin is aangegeven de retributies zoveel mogelijk kostendekkend te laten zijn.

Tarief precariobelasting IOG
Het tarief voor de precariobelasting Inneming Openbare Grond stijgt met 10%. Dit vinden we acceptabel omdat we daarmee het gebruik en de doelmatigheid van de openbare ruimte kunnen verbeteren.

Subsidie Huurdersparticipatie
Het subsidieplafond voor de subsidie huurdersparticipatie verlagen we van 150k naar 100k. Deze subsidieregeling is al jaren onderbenut en de 100k voldoet dan ook aan de verwachte vraag.

Subsidie PKVW- verminderen
Het subsidieplafond voor de subsidie politiekeurmerk Veilig wonen verlagen we van 100 naar 75K. Dit niveau is op dit moment ruim voldoende om aan de vraag te voldoen.

Kernwinkelgebied, Universiteits- en Museumkwartier
We verlagen de meerjarige investeringsimpuls openbare ruimte Binnenstad, specifiek in het Kernwinkelgebied en Universiteits- en Museumkwartier, van 1 mln naar 0,75 mln. De investeringsimpuls draagt bij aan een vitaal kernwinkelgebied, een aantrekkelijk Universiteits- en Museumkwartier en het faciliteren van de groei van de stad in ruimtelijke ontwikkelingen. Wij geven daarmee concreet invulling aan de ambities uit de omgevingsvisie binnenstad en afspraken met stakeholders in de stad. Ook gezamenlijke visies met vastgoedeigenaren, ondernemers en bewoners vallen hier onder. De middelen koppelen wij zo veel mogelijk aan andere bijdragen van binnen en buiten de gemeentelijke organisatie, zodat wij werk met werk maken. Tot en met 2021 liggen de afspraken grotendeels vast. Vanaf 2022 zullen wij de ambities en afspraken binnen de 0,75 miljoen euro inpassen.

Programma Duurzaamheid

x 1.000 euro

Maatregel

2019

2020

2021

2022

2023

Gezond Leefklimaat; minder doelgroepen betrekken bij Utrecht circulair

0

34

34

34

34

Energietransitie

325

Totaal

0

34

34

34

359

Gezond Leefklimaat; minder doelgroepen betrekken bij Utrecht circulair
We verminderen de personele inzet op de advisering over circulair bouwen en wonen aan woningcorporaties. Hierdoor is er vanaf 2020 geen capaciteit meer om circulaire economie en specifiek circulair bouwen in te brengen bij onder andere: het Stadsakkoord Wonen, de prestatieafspraken, nieuwbouw en renovaties van woningen door met name corporaties.

Energietransitie
We verlagen de structurele toevoeging van 1 miljoen euro aan de energietransitie per 2023 naar 0,675 miljoen euro. In het kader van het klimaatakkoord zijn, gelet op de groei van de wettelijke taken voor de gemeente, extra middelen voor decentrale overheden (gemeenten) in het vooruitzicht gesteld waardoor we verwachten dat de voorgestelde bezuiniging vanaf 2023 beperkte impact heeft op de te realiseren ambities.

Programma Bereikbaarheid

x 1.000 euro

Maatregel

2019

2020

2021

2022

2023

Efficiëntere en effectiever inzet fietshandhaving

0

0

62

62

62

Totaal

0

0

62

62

62

Efficiëntere en effectiever inzet fietshandhaving
Meer data gedreven sturing maakt het mogelijk om dezelfde handhaving op fietsparkeren uit te voeren tegen lagere kosten.

Programma Openbare Ruimte en Groen

x 1.000 euro

Maatregel

2019

2020

2021

2022

2023

Stedelijke voorzieningen binnenstad

0

0

10

10

10

Onderhoudsniveau bedrijventerreinen groenonderhoud

0

0

36

36

36

Omvormen wisselperken

0

0

25

25

25

Schoonmaak graffiti voor particulieren

0

0

40

40

40

Innovatie schoonhouden openbare ruimte

0

0

0

188

188

Tarief beroepsvaart

0

0

22

22

22

Stabiliseren volume achterstallig onderhoud

0

0

250

250

250

Inzet beleidsadviseur / adviseur reclameconcessies

0

0

15

15

15

Totaal

0

0

398

586

586

Stedelijke voorzieningen 'binnenstad'
We verminderen de begrotingspost ‘stedelijke voorzieningen binnenstad’ met 15%. Dit is een begrotingspost voor bijzondere en uitzonderlijke voorzieningen voor stadsverfraaiingen (bijvoorbeeld muurschilderingen) in de gehele stad. De middelen voor de meer uitzonderlijke stadsverfraaiing nemen hiermee af. Vanaf 2021 wegen we scherper af, op basis van individuele voorstellen, of we nieuwe initiatieven voor stadsverfraaiing kunnen honoreren. Daarbij sturen we zo scherp mogelijk op inzet van externe inhuur. Daarbij sturen we zo scherp mogelijk op inzet van externe inhuur.

Onderhoudsniveau bedrijventerreinen groenonderhoud
We verlagen het niveau van het groenonderhoud op bedrijventerreinen met een trede (van B naar C). Dit levert een jaarlijkse besparing op, maar het kwaliteitsniveau blijft daarmee acceptabel en het achterstallig onderhoud neemt niet toe.

Omvormen wisselperken
We handhaven de ca. 600 m2 wisselperken bij monumenten (veelal met bloemen, 's winters anders dan 's zomers). De overige perken richten we in met vaste planten of gras. Dit levert besparingen op op het onderhoudsbudget en betekent een versobering van de buitenruimte.

Schoonmaak graffiti voor particulieren
We stoppen met het kosteloos verwijderen van graffiti bij particulieren. Tot nu toe was dat een extra service. Particulieren zijn verantwoordelijk voor hun eigendom en daarmee ook voor de schoonmaak van graffiti..

Innovatie schoonhouden openbare ruimte
Stadsbedrijven volgt de technologische ontwikkelingen op de voet. Verdergaande digitalisering en slim gebruik van technische ontwikkelingen, leidt naar verwachting tot een optimalere roosterindeling. Daardoor kunnen we de inzet van mankracht/materieel en aanbod van werk (nog) beter op elkaar afstemmen. Mogelijk risico is dat de technologische ontwikkelingen niet snel genoeg gaan om de besparing te realiseren.

Tarief beroepsvaart
De tarieven voor de beroepsvaart verhogen we gemiddeld met 5%. Utrecht blijft daarmee in de pas met de tarieven die andere steden hanteren.

Stabiliseren volume achterstallig onderhoud
We stabiliseren het volume van het achterstallig onderhoud in de buitenruimte . Door een verlaging van het budget voor het wegwerken van achterstallig onderhoud en de forse prijsstijgingen in de grond-, weg en waterbouw, zal het achterstallig onderhoud naar verwachting worden gestabiliseerd. De gevolgen voor het kwaliteitsbeeld in de openbare ruimte en het stabiliseren van de achterstand in het onderhoud, kunnen we gedeeltelijk compenseren. Dit doen we door slimme keuzes te maken in de beheerplannen, verdergaande digitalisering en het gebruik maken van technologische ontwikkelingen. In de nieuwe nota beheer openbare ruimte, die in het voorjaar van 2020 aan de raad wordt aangeboden, maken we de stand van het achterstallig onderhoud verder inzichtelijk. Daarbij herijken we het onderhoud op basis van gewijzigde voorschriften van het BBV. Ook betrekken we daarbij de slimme keuzes die gemaakt worden in de beheerplannen.

Inzet beleidsadviseur / adviseur reclameconcessies
De formatie van de beleidsadviseur / adviseur reclameconcessies en contracten wordt verminderd omdat de nadruk wordt verschoven van ontwikkelen naar beheer.

Programma Economie

x 1.000 euro

Maatregel

2019

2020

2021

2022

2023

Evenementenfonds

0

0

0

0

300

Totaal

0

0

0

0

300

Evenementenfonds
Door de stijgende populariteit van Utrecht is er een goed aanbod van evenementenaanbieders, waarmee de structurele toevoeging aan het Evenementenfonds vanaf 2023 kan vervallen. Na 2022 zal jaarlijks bij de voorjaarsnota worden bezien wat de aanvullende bekostiging voor evenementen vanuit de gemeente zal zijn.

Programma Werk en Inkomen

x 1.000 euro

Maatregel

2019

2020

2021

2022

2023

Inzet budgetmarge transitie UW

0

0

300

200

290

Normbedrag schoolverlaters

0

0

80

80

80

Verbindende aanpak +

-200

150

300

300

300

Budget regeling 'armoedepreventie levensgebeurtenissen'

0

0

150

150

150

Totaal

-200

150

830

730

820

Inzet budgetmarge transitie UW
Het budget voor de uitvoering van de WSW door UW ligt nagenoeg geheel vast. Een klein deel van het budget zetten we op voorhand niet specifiek in en is beschikbaar voor risico's die samenhangen met de transitie van UW (Ondernemingsplan 2018). Door ervaring en scherpe sturing verwachten wij dat het budget binnen de kaders kan, waardoor deze marge kan vrijvallen. Schrappen van deze beschikbare ruimte betekent een hoger risico in de begroting van Werk en Inkomen.

Normbedrag schoolverlaters
Bijstandsgerechtigden die recent een onderwijsinstelling die valt onder de wet studiefinanciering hebben verlaten, krijgen de eerste zes maanden een korting van 20% op hun uitkering.
Aannemelijk is dat de bijstandsgerechtigde tijdens zijn studieperiode zijn bestedingen heeft afgestemd op het lage inkomen uit studiefinanciering. Deze bestedingen nemen noodzakelijkerwijs niet onmiddellijk toe als de studie wordt beëindigd en als de schoolverlater aanspraak op bijstand maakt. De wet biedt daarom ook ruimte om de bijstandsnorm voor deze specifiek groep gedurende een periode van zes maanden lager vast te stellen.
Tijdens deze periode blijven we de jongeren onze gebruikelijke werkdienstverlening aanbieden, maar is er tijdens de contactmomenten extra aandacht voor rondkomen en schuldpreventie. Maatwerk blijft altijd mogelijk indien blijkt dat jongeren door de verlaging in financiele problemen (dreigen) te komen.. De inboekbaarheid is vanwege de BUIG verdeelsytematiek een risico. Daar houden we in de berekening rekening mee.

Verbindende aanpak +
De Verbindende aanpak is een succesvolle methodiek gebleken. We willen de methodiek nu ook breder inzetten, bijvoorbeeld bij signalen die erop wijzen dat er iets bijzonders aan de hand kan zijn. Deze signalen gebruiken we om in gesprek te gaan en onze dienstverlening aan te bieden. Voor een deel kan dit betekenen dat we juist meer (passende) dienstverlening kunnen bieden. Maar uit ervaring blijkt dat ook een deel van de uitkeringen niet meer van toepassing is. Het beïndigen levert een kostenbesparing op van onze bijstandsuitkeringen. De inboekbaarheid is vanwege de BUIG verdeelsytematiek een risico. Daar houden we in de berekening rekening mee.

Budget regeling 'armoedepreventie levensgebeurtenissen'
We verlagen het budget voor de preventie aanpak bij levensgebeurtenissen. De aanpak bestaat uit workshops die we actief aanbieden bij levensgebeurtenissen met gevolgen voor de financiele positie van huishoudens. Volgend jaar gaan we met U-Centraal in gesprek om de regeling te evalueren en de consequenties van de verlaging van het budget te bespreken. We verwachten dat deze aanpak met ook minder middelen goed kan worden uitgevoerd en bestaande doelstellingen overeind blijven

Programma Onderwijs

 x 1.000 euro

Maatregel

2019

2020

2021

2022

2023

Leerlingbegeleiding

0

700

700

700

700

Regeling Lesgeld instrumentaal muziekonderwijs

0

0

0

30

30

Totaal

0

700

700

730

730

Leerlingbegeleiding
We stoppen de subsidie individuele Leerlingbegeleiding in het primair onderwijs. Met de komst van passend onderwijs is de ondersteuning van leerlingen expliciet bij schoolbesturen en het samenwerkingsverband (SWV) belegd. Het Samenwerkingsverband ontvangt van het rijk middelen voor passend onderwijs en investeert een deel daarvan in de sterke basis op school. T/m 2019 is er een overgangsperiode geweest waarin de gemeente mee investeerde in deze sterke basis. De schoolbesturen houden er rekening mee dat aan deze periode een einde komt.

Regeling Lesgeld instrumentaal muziekonderwijs
We willen de regeling 'Lesgeld instrumentaal muziekonderwijs' vanaf 2022 laten opgaan in de nieuwe regeling 'Amateurkunsteducatie'. Het huidige budget hiervoor kan dan vrijvallen.

Programma Ondersteuning op maat

x 1.000 euro

Maatregel

2019

2020

2021

2022

2023

Innovatiebudget buurtteams sociaal

0

0

200

400

400

Regeling tegemoetkoming zorgkosten

0

0

100

100

100

Scherpere keuzes in subsidiebeleid

0

0

350

350

350

Welzijnsaccommodaties

0

0

80

80

80

Totaal

0

0

730

930

930

Innovatiebudget buurtteams sociaal
Om te komen tot innovatie in het stelsel van zorg zoals dat in Utrecht stad is opgebouwd, is er innovatiebudget beschikbaar . We kennen dit bedrag jaarlijks toe op basis van concrete plannen van de buurtteams sociaal. Het innovatiebudget van buurtteams sociaal verlagen we in twee stappen van 0,8 miljoen euro naar 0,4 miljoen euro.

Regeling tegemoetkoming zorgkosten
Inwoners met hoge zorgkosten als gevolg van een beperking of chronische ziekte met een inkomen tot 200% van het sociaal minimum (39.000 euro) komen nu in aanmerking voor een toegemoetkoming in de zorgkosten van 200 euro per aanvraag. De inkomensgrens tot waar mensen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming verlagen we van 200% tot 175% van het sociaal minimum. De middeninkomens blijven ondanks deze verlaging gecompenseerd voor hoge zorgkosten (motie2014-146). Daarnaast wordt deze groep door invoering van het abonnementstarief voor de eigen bijdrage voor de Wmo vanaf 2019 al gecompenseerd voor hoge zorgkosten. De uitvoeringskosten (100.000 euro per jaar) worden naar verwachting niet substantieel verlaagd.

Scherpere keuzes in subsidieverstrekking
We werken aan een heldere werkwijze voor subsidieverstrekking voor de sociale basis. Daarmee kunnen we scherpere en tegelijkertijd goed onderbouwde keuzes maken over toekenning van subsidies. We verwachten hiermee dubbelingen beter in beeld te krijgen en, nog beter dan nu, te toetsen op wat nodig is en het meeste bijdraagt aan de doelstellingen. Het gaat om vernieuwing, maar ook samenvoeging van een aantal beleidsregels.

Welzijnsaccommodaties
A) MFA de Weidewereld is verbouwd en nu te gebruiken als buurtcentrum. Hierdoor zijn de nabij gelegen welzijnsruimten in de Cultuurcampus niet langer nodig.
B) Door gericht en meerjarig te investeren in de functionaliteit van de buurtcentra, zien we mogelijkheden om de jaarlijkse vervangingsinvesteringen te verlagen.

Programma Volksgezondheid

x 1.000 euro

Maatregel

2019

2020

2021

2022

2023

Module Afspraak plannen van Ouderportaal JGZ

0

0

0

75

75

Efficiëntere organisatie

0

25

65

65

65

Materiële kosten Epidemiologie

0

0

15

15

15

Inzet kennis & expertise toezicht en handhaving Inspectie Kinderopvang

0

15

25

25

25

Prostitutie: inzet artsen

0

0

25

25

25

Inzet preventie Seksuele Gezondheid

0

0

20

20

20

Totaal

0

40

150

225

225

Module Afspraak plannen van Ouderportaal JGZ
We zetten in op voorlichting om ouders zoveel mogelijk zelf hun afspraken te laten (her)plannen. Hierdoor is minder inzet nodig van het centraal planningsteam en de assistenten van de consultatiebureaus.

Efficiëntere organisatie
Door het anders organiseren van werkzaamheden en natuurlijk verloop kunnen we een besparing realiseren.

Materiële kosten Epidemiologie
We zetten verder in op het digitaal verspreiden van de resultaten van de Volksgezondheidsmonitor. Daardoor besparen we op kosten van drukwerk.

Inzet kennis & expertise toezicht en handhaving Inspectie Kinderopvang
De wetswijzigingen Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) zijn ingevoerd. Voor de uitvoering zijn structurele middelen beschikbaar gesteld, maar de kosten vallen lager uit dan geraamd.

Prostitutie: inzet artsen
De artsen blijven beschikbaar voor consultatie. We zetten in het vervolg hun expertise op deze wijze in. Zij zullen niet langer aanwezig zijn bij algemene overleggen en casusbesprekingen.

Inzet preventie Seksuele Gezondheid
We gaan nauwer samenwerken met de GGDrU. Hierdoor is enige efficiencywinst te behalen.

Programma Veiligheid

x 1.000 euro

Maatregel

2019

2020

2021

2022

2023

Materieel budget Geregistreerde Criminaliteit

0

0

40

40

40

Subsidie HALT

0

0

37

37

37

Totaal

0

0

77

77

77

Materieel budget Geregistreerde Criminaliteit
We verminderen het beschikbare budget voor preventie, communicatie, netwerkbijeenkomsten of verbetering van de fysieke veiligheid.

Subsidie HALT
HALT beperkt de preventieve activiteiten. We halveren daarom de subsidie aan HALT. De uitvoering van HALT straffen betaalt het Rijk en dat wijzigt niet.

Programma Cultuur

x 1.000 euro

Maatregel

2019

2020

2021

2022

2023

Vrijval Loon en prijscompensatie

0

160

320

320

320

Totaal

0

160

320

320

320

Vrijval Loon en prijscompensatie
We passen geen loon en prijsindexatie toe op de gesubsidieerde instellingen in de culturele sector. Met uitzondering van de activiteiten waarover meerjarige afspraken zijn gemaakt.

Programma Samenleven en sport

x 1.000 euro

Maatregel

2019

2020

2021

2022

2023

Ombouwen Atletiekbaan Amaliapark naar Urban Sportpark

0

0

65

65

65

Investeringen Sport

0

0

100

100

100

Structureel meer bezoekers in de zwembaden

300

300

300

300

300

Totaal

300

300

465

465

465

Ombouwen Atletiekbaan Amaliapark naar Urban Sportpark
Verenigingen maken nu minimaal gebruik (bezetting door verenigingen 17% in 2018/2019) van deze atletiekbaan. Op basis van de (on)mogelijkheden in dit gebied (archeologiegebied) en op basis van een kosten/baten-analyse stellen we daarom een andere invulling voor waardoor het gebruik kan worden geoptimaliseerd en de baan beter en door een grotere groep gebruikers  kan worden  benut. Dit betekent dat de atletiekbaan wordt omgebouwd tot een semi-openbaar multifunctioneel sportvoorziening, waarbij de inrichting geschikt is voor meerdere activiteiten als hardlopen, skaten, skeeleren en wielertraining. Hiermee kan een besparing worden gerealiseerd omdat de toplaag van de baan kan worden verwijderd in plaats van deze te vervangen door een nieuwe sporttechnische toplaag.

Investeringen Sport
Wij actualiseren de investeringsplanning voor alle sportaccommodaties op basis van de Nota Kapitaalgoederen 2019. De totale investeringsbehoefte van het programma Sport is voor de komende vier jaar geïnventariseerd, waarbij ook een doorkijk is gemaakt tot en met 2028. Bij de Voorjaarsnota 2019 is voor 2019 en 2020 een miljoen euro beschikbaar gesteld omdat de vervangingsinvesteringen pas later in de tijd nodig zijn. Daarnaast laat het huidige kapitaallastenbudget ruimte voor een structurele besparing van 0,1 miljoen euro zien en blijven de voorgenomen investeringen ongewijzigd.

Structureel meer bezoekers in de zwembaden
Steeds meer Utrechters gebruiken de zwembaden. Dit leidt tot hogere inkomsten. We passen de begroting hierop aan.

Programma Vastgoed

Algemene middelen

x 1.000 euro

Maatregel

2019

2020

2021

2022

2023

Herzonering precariobelasting terrassen

0

0

30

30

30

Totaal

0

0

30

30

30

Herzonering precariobelasting terrassen
Wij stellen een nieuwe zone-indeling voor met een eenduige tariefstelling voor terrassen in de binnenstad. In het coalitieakkoord staat dat een vernieuwing nodig is van de precario voor terrassen. De zone-indeling van terrassen is niet meer actueel in relatie tot de ontwikkelingen in de binnenstad. Onevenwichtigheid in zonering en tariefstelling heffen we daarmee op.

Overhead

x 1.000 euro

Maatregel

2019

2020

2021

2022

2023

Gebruik van digitale buitenreclame bij gemeentelijke voorlichting

0

0

50

50

50

Totaal

0

0

50

50

50

Gebruik van digitale buitenreclame bij gemeentelijke voorlichting
Onderdeel van het nieuwe contract voor de buitenreclame via Abri's en muppi's, is dat de gemeente deze middelen gratis kan gebruiken voor gemeentelijke campagnes. Hierdoor kunnen we besparen op andere communicatiemiddelen voor gemeentelijke campagnes.