Wat mag het kosten?

Wat mag dat kosten?

x € 1.000

Rekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Baten

Overhead overig

2.891

507

507

507

507

507

F&C, JZ, Inkoop

576

187

187

187

187

187

HRM, Facilitair

3.672

1.925

1.925

1.925

1.925

1.925

IPM

1.101

898

898

898

898

898

Advies en ondersteuning

800

350

350

350

350

350

Totaal Baten

9.039

3.868

3.868

3.868

3.868

3.868

Lasten

Overhead overig

44.874

45.218

43.240

43.117

43.059

43.059

F&C, JZ, Inkoop

14.803

13.077

13.310

12.810

12.310

11.310

HRM, Facilitair

40.651

41.176

39.651

39.422

39.202

39.112

IPM

47.439

45.069

48.102

42.814

42.814

42.814

Advies en ondersteuning

14.397

15.237

15.637

15.567

15.567

15.247

Totaal Lasten

162.164

159.776

159.940

153.730

152.952

151.542

Saldo baten en lasten

-153.125

-155.909

-156.073

-149.862

-149.084

-147.674

Mutaties reserves

Toevoeging reserves

983

623

0

0

0

0

Onttrekking reserves

3.878

1.184

50

0

0

0

Geraamd resultaat

-150.230

-155.348

-156.023

-149.862

-149.084

-147.674

Financiële toelichting

Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per overheadkolom toe.

De begrote baten blijven door de jaren heen op hetzelfde niveau.

Decentrale overhead (Overhead overig)
Naast de concernoverhead staat conform de gewijzigde BBV ook de decentrale overhead in het programma Overhead. Dit zijn materiële kosten en personele kosten voor management, secretariaat, business control, informatie- en procesmanagement en enkele overige ondersteunende functies bij de organisatieonderdelen.

De begrote lasten laten vanaf 2020 een daling zien van zo'n 2 miljoen euro ten opzichte van 2019. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door het feit dat er in de voorjaarsnota 2018 incidenteel budget beschikbaar is gesteld voor het doorzetten en borgen van de transitie van Ruimte. Dit budget vervalt in 2020, waardoor de begrote lasten 1,804 miljoen euro lager zijn dan in 2019.

Financiën en Control, Juridische Zaken en Inkoop
De toename van de begrote lasten met 0,23 miljoen ten opzichte van de begroting 2019 is een saldo van:

 • De toekenning van structureel 0,5 miljoen euro vanaf 2020 voor het maximaliseren van circulair inkopen in het coalitieakkoord uit 2018.
 • Het wegvallen van het incidentele budget van 0,2 miljoen euro ten behoeve van de innovatie van audit en interne controle uit de Voorjaarsnota 2017.
 • Het vervallen van het incidentele budget van 0,15 miljoen euro voor de vernieuwing van de auditfunctie, dat met een bestedingsvoorstel bij de jaarrekening 2018 is doorgeschoven naar 2019.
 • Een toename bij IB Financiën en IB Juridische Zaken met 0,08 miljoen in verband met de incidentele budgetoverheveling uit 2019 in verband met de uitvoering CBW (Centraal Bureau WAO/WIA, (B)WW en ZW).

De daling van de begrote lasten met 0,5 miljoen euro in 2021, met 1 miljoen euro in 2022 en structureel met 2 miljoen euro vanaf 2023 is toe te schrijven aan de besparingen die gerealiseerd moeten worden op inkoop. Deze maatregel uit de Voorjaarsnota 2019 is vooralsnog bij Concernfinanciën geboekt, maar zal worden toebedeeld aan de verschillende organisatieonderdelen.

HRM en Facilitaire Zaken
De begrote lasten laten in 2020 een daling zien van 1,525 miljoen euro ten opzichte van 2019. Deze mutatie wordt veroorzaakt door:

 • Het feit dat er in de Voorjaarsnota 2019 wisselende bedragen per jaar zijn toegekend om banen te kunnen realiseren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In 2020 is er 0,328 miljoen euro meer toegekend dan in 2019.
 • Afname bij IB HRM met 1,835 miljoen door het in 2019 incidenteel opgehaalde budget rondom het CBW (Centraal Bureau WAO/WIA) a 1,865 miljoen.
 • Een afname van de overige lasten met 0,018 miljoen euro.

In de jaren vanaf 2021 dalen de begrote lasten nog verder. Deze vermindering wordt veroorzaakt doordat de tegemoetkoming in de loonkosten voor medewerkers met een arbeidsbeperking uit de Voorjaarsnota 2019 steeds verder wordt afgebouwd.

Informatie- en procesmanagement
De toename van de begrote lasten met 3,033 miljoen in 2020 ten opzichte van 2019 is te verklaren door:

 • Het feit dat er in de Voorjaarsnota 2019 voor jaarsnede 2020 een bedrag van 2,8 miljoen euro meer aan budget is toegekend voor Zaakgericht Werken en voor de Transitie Informatie en Proces Management dan in 2019.
 • Een toename bij IB IV en IB AUTO met 0,105 miljoen door de incidentele budgetoverheveling CBW (Centraal Bureau WAO/WIA) in 2019.
 • Een budgetoverheveling voor het project Avaya bij IB AUTO à 0,050 miljoen in 2020.
 • Een toename van de overige lasten met 0,078 miljoen euro.

De daling van de begrote lasten met 5,3 miljoen euro vanaf 2021 wordt veroorzaakt door het wegvallen van de incidentele budgetten voor:

 • Zaakgericht Werken (2,7 miljoen euro uit Voorjaarsnota 2019)
 • Versterking Architectuur (0,5 miljoen euro uit Voorjaarsnota 2019)
 • De Transitie Informatie en Proces Management (1,3 miljoen euro uit Voorjaarsnota 2019)
 • Transparant Werken, Privacy, Openbare en Deelbare Data (0,8 miljoen euro uit Coalitieakkoord 2018)

Advies en ondersteuning
De stijging van de begrote lasten in 2020 met 0,4 miljoen euro ten opzicht van 2019 is toe te schrijven aan:

 • Het vervallen van een incidentele overheadstelpost samenhangend met de groei van de organisatie voor een bedrag van 0,29 miljoen euro.
 • Het wegvallen van de incidentele budgetoverheveling uit 2019 in verband met de uitvoering CBW (Centraal Bureau WAO/WIA, (B)WW en ZW) bij diverse Interne Bedrijven voor een totaalbedrag van 0,182 miljoen euro.
 • Een afname van de overige lasten met 0,072 miljoen euro.

Reserves
De onttrekking uit de vastgoedreserve van 0,05 miljoen euro in 2020 houdt verband met de renovatie van het Stadhuis.

Verbonden partijen

Bijdrage 2020 aan Birgit van 0,168 miljoen euro.

ga terug