Investeringen en Onderhoud kapitaalgoederen

Onderhoudsprogramma

Inleiding

Onderhoudskosten kapitaalgoederen zijn uitgaven om de kwaliteit van gemeentelijk eigendom dat vele jaren meegaat op een van tevoren vastgesteld onderhoudsniveau te houden of weer te brengen. Dit met als doel het naar behoren te laten functioneren of een bepaalde representativiteit te laten behouden. We onderscheiden groot onderhoud en klein onderhoud. Bij klein onderhoud gaat het om dagelijkse reparaties en kort-cyclisch onderhoud. De noodzaak tot groot onderhoud ontstaat over een langere periode en is ingrijpender van aard. Groot onderhoud wordt daarom opgenomen in een onderhoudsplanning. Groot en klein onderhoud heeft geen invloed op de gebruiksduur van een gebouw of object. De kosten ervan komen ten laste van de exploitatie.
Wanneer een aanpassing leidt tot een belangrijke kwaliteitsverbetering en/of een significant langere gebruiksduur, wordt het niet gerekend tot groot onderhoud maar is het een investering die geactiveerd moet worden zodat de lasten over meerdere jaren gespreid worden. Voor de laatst genoemde categorie verwijzen we naar de investeringen verderop in deze paragraaf.

Bedragen zijn in duizenden euro’s

Onderhoudskosten totaal

2020

2021

2022

2023

Wegen

17.302

17.302

17.302

17.302

Riolering

10.981

10.981

10.981

10.981

Water (zie onderhoudsbegroting Wegen)

Groen

6.645

6.645

6.645

6.645

Gebouwen

11.111

10.925

11.068

10.957

Totaal

46.039

45.853

45.996

45.885