Wat mag het kosten?

x € 1.000

Omschrijving

Rekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Baten

01-1-2-1

Nationaal en internationaal op de kaart

0

0

0

0

0

0

01-2-1-1

Samenwerken & invloed op verschil.niveau

930

929

929

929

929

929

01-2-2-1

Samenwerken & invloed op internat.niveau

9

0

0

0

0

0

01-3-1-1

Bewoners betrekken

566

0

0

0

0

0

01-3-2-1

Juist bestand persoonsgegevens

7.790

6.649

6.227

6.349

7.359

7.359

01-3-2-2

Informatie aan bewoners

130

68

68

68

68

68

01-3-2-3

Publieksdienstverlening

5

0

0

0

0

0

Totaal baten

9.430

7.646

7.224

7.346

8.356

8.356

Lasten

01-1-2-1

Nationaal en internationaal op de kaart

41

0

0

0

0

0

01-2-1-1

Samenwerken & invloed op verschil.niveau

3.257

3.574

3.578

3.578

3.578

3.578

01-2-2-1

Samenwerken & invloed op internat.niveau

521

542

551

551

551

551

01-3-1-1

Bewoners betrekken

17.894

18.273

17.936

17.456

17.226

17.226

01-3-2-1

Juist bestand persoonsgegevens

10.075

9.251

8.962

8.324

9.334

9.334

01-3-2-2

Informatie aan bewoners

7.066

7.920

7.869

7.894

7.894

7.894

01-3-2-3

Publieksdienstverlening

1.719

1.221

1.220

1.220

1.220

1.220

Totaal lasten

40.574

40.781

40.116

39.024

39.803

39.803

Saldo baten en lasten

-31.144

-33.136

-32.892

-31.677

-31.447

-31.447

Mutaties reserves

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

238

40

0

0

0

0

Geraamd resultaat

-30.906

-33.096

-32.892

-31.677

-31.447

-31.447

ga terug